органи публічної влади

Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості

Здійснено концептуальний аналіз моделей комунікативної політики, що дало змогу ідентифікувати її інструментальну роль у забезпеченні ефективної взаємодії органів державної влади та громадськості і на основі цього вдалося згрупувати основні дослідницькі підходи до систематизації моделей комунікативної політики, вказати на їх переваги та недоліки, ідентифікувати комунікативні помилки, до яких призводить їх запровадження за певних умов. Розроблено алгоритм організації контролю за інформаційними потоками у сфері комунікативної взаємодії органів державної влади та громадськості.

Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні

Проаналізовано теоретичні засади дослідження організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні. Показано важливість належного теоретичного опрацювання їх сутності, складових, взаємозв’язків та взаємозумовленостей. Досліджено два підходи до тлумачення поняття «механізми управління», які можна окреслити як структурно-організаційний і структурно-функціональний.

Управління талантами в органах публічної влади

Розглянуто сучасний стан системи управління талантами в органах публічної влади. Доведено необхідність інституалізації управління талантами в організаційній структурі державних органів. Здійснено аналіз основних стадій управління талантами та обґрунтовано необхідність запровадження практики з управління талантами та включення їх до процедур пошуку, залучення, адаптації, навчання, оцінювання та винагородження персоналу. Визначено перспективні напрями реалізації концепції управління талантами в органах публічної влади України.