Підходи до формування міжкультурної компетентності фахівців публічного управління

DG.
2023;
: cc. 137 - 147
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто підходи до формування міжкультурної компетентності фахівців публічного управління. Визначено сутність та особливості міжкультурної компетентності фахівців публічного управління. Проаналізовано низку нормативно-правових актів, на базі яких здійснюється міжкультурна комунікація та забезпечується формування належної міжкультурної компетентності фахівців публічного управління. Обґрунтовано структурні складові міжкультурної компетентності, якими повинні володіти майбутні фахівці публічного управління у сучасному глобалізованому суспільстві.

 1. Вишневська Ю.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування через призму соціального діа- логу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шко- лах. 2023. №87. С.40–45. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2023.87.6
 2. Грень Л.М., Грибко О.В. Комунікативний компонент лідерського потенці- алу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: шляхи формування. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Актуа- льні  проблеми  розвитку  українського  суспільства:  зб.  наук.  пр.  Харків:  НТУ «ХПІ», 2021. № 2. С. 33–38
 3. Декларація принципів толерантності (документ 995-503, ред. вiд 16.11.1995 / Міжнародні нормативні акти ЮНЕСКО. URL: http://taken.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=995-503&c=1#Curren (дата звернення 03.09.2023р.)
 4. Загальна декларація прав людини / Права людини в Україні: Інформацій- но-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини: Випуск 21. Київ, 1998. 455 с.
 5. Загальна декларація про культурну різноманітність (2001 р.) / Міжнародні нормативні акти ЮНЕСКО. URL: http://www.uncpd.kiev.ua/ucipr/ukr/law/un/14.php (дата звернення 03.09.2023р.)
 6. Кириченко Г. Природа інформаційно-комунікаційних механізмів форму- вання іміджу органів державної влади. Публічне урядування, №5 (20). 2020. С. 97– 108. DOI https://doi. org/10.32689/2617-2224-2019-5(20)-97-108
 7. Ковальська Н.М. Комунікативна толерантність у публічному управлінні як чинник інтеграції в європейську систему гуманістичних цінностей. Вісник ХНТУ: Публічне управління та адміністрування. №4(79), 2021. 252 с.
 8. Конвенція про охорону і заохочення різноманітності форм культурного самовираження (документ№952-008, ЮНЕСКО, Париж, 20 жовтня 2005 р.) / Міжнародні  нормативні  акти   ЮНЕСКО.   URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 952_008#Text (дата звернення 02.09.2023р.)
 9. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. К.: Видавничий дім Скіф”, 2006. 48 с.
 10. Марченко В. Розвиток комунікативної компетентності публічних управлі- нців. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти «Публічне управління та адміністрування» № 1. 2021. С. 24–27.
 11. Медведенко С.В., Ситько О.М. Проблеми формування міжкультурної ко- мунікативної компетентності майбутніх юристів. Південноукраїнський правничий часопис. №1. 2023. С. 242-247 DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2023.1.42
 12. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Права людини в Україні: Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американсь- кого Бюро захисту прав людини: Випуск 21. Київ, 1998. 455 с.
 13. Статут ООН з питань освіти, науки і культури (документ №995-014 у ре- дакції від 12.05.1954 р.) / Міжнародні нормативні акти ЮНЕСКО.: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=c&sp=i&find=1&org= 788. (дата звернення 02.09.2023р.)