Теоретичні основи державного управління у сфері формування національної ідентичності

DG.
2023;
: cc. 24 - 36
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито зміст, складові та функції національної ідентичності. Проаналізовано стан та проблеми формування української національної ідентичності. Обґрунтовано теоретичні основи державного управління у сфері формування національної ідентичності.

 1. Гіденс Е. Соціологія / пер. з англ. В. Шовкун, А .Олійник; наук. ред. пер. О. Іващенко. К. : Основи, 1999. 726 с.
 2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М. : ДИ-ДИК, 1997. 640 с.
 3. Донцов Д. І. Націоналізм. К. : ФОП Стебеляк, 2011. 256 с.
 4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ков- басюк (голова) та ін. К. : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв, І. В. Розпутенко та ін., 2011. 748 с.
 5. Етнічна компліментарність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BC.... [29.03.2023].
 6. Етнічний довідник: поняття та терміни. URL: http://etno.uaweb.org/glossary/ index.html. [29.02.2023].
 7. Касьянов Г. В. Україна 1991 – 2007: нариси новітньої історії України. К. : Наш час, 2008. 432 с.
 8. Козубенко О. Дослідження: головна ознака національної ідентичності – мова людини. URL: https://language-policy.info/2017/02/mova-oznaka-natsionalnoji-identychn.... [29.03.2023].
 9. Кремінь В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації. К. : Тов-во “Знання” України, 2013. 415 с.
 10. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. К. ; Філадельфія, 1995. 470 с.
 11. Мала енциклопедія етнодержавознавства / редкол: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. К. : Довіра; Генеза, 1996. 942 с.
 12. Пасічник В. М. Національна ідея в контексті українсько-російських відносин : монографія. Львів : Сполом, 2007. 182 с.
 13. Пасічник В. М. Формування державної політики національної безпеки України в контексті реалізації української національної ідеї : монографія. Львів : Сполом, 2014. 512 с.
 14. Пасічник В. М. Формування державної політики національної безпеки України на засадах української національної ідеї : монографія. Львів, 2016. 429 с.
 15. Сміт Е. Національна ідентичність. К. : Основи, 1994. 224 c.