Адаптація персоналу державної служби

Authors: 

Ю. Конотопцева

Розглянуто теоретичні засади адаптації державних службовців. Наведено визначення поняття «адаптація» у науковій літературі та дано авторське визначення адаптації державних службовців. Визначено основні етапи адаптації та надано практичні рекомендації щодо організації цього процесу в органах державної влади.

 1. Управление персоналом [Текст] : учебник для ВУЗов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Ерёмина. — М. : ЮНИТИ, 2005. — С. 233.
 2. Егоршин А. П. Управление персоналом [Текст] : учебник для ВУЗов / А. П. Егоршин. — Н. Новгород : НИМБ, 2007. — С. 193.
 3. Никифоренко В. Г. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Никифоренко. — Одеса : Атлант, 2013. — С. 93.
 4. Там само. — С. 94.
 5. Кобцева Е. Н. Адаптация персонала: классификация видов и показатели / Е. Н. Кобцева // Вестник Воронежского государственного университета [Текст]. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. — Вып. 1. — С. 100.
 6. Крутцова М. Н. Управление адаптацией персонала [Текст] : учеб. пособ. / М. Н. Крутцова. — Вологда : Легия, 2010. — С. 21–23.
 7. Про державну службу : Закон України № 4050-VI від 17.11.2011 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2012. — № 4. — Ст. 115.
 8. Управление персоналом... — 560 с.
 9. Кобцева Е. Н. Адаптация персонала: классификация видов и показатели... — С. 27.
 10. Крутцова М. Н. Управление адаптацией персонала... — С. 27, 28. 11. Там же. — С. 25, 26.
 11. Психология социальной работы [Текст] / под ред. М. А. Гулиной. — СПб. : Питер, 2010. — С. 13, 15.
 12. Крутцова М. Н. Управление адаптацией персонала... — С. 57–59.