державні службовці

Принципи державної служби як основа управлінських перетворень в державі

Анотація. У статті зроблено аналіз категорії «державна служба», яка є однією з інституцій, за допомогою якої реалізуються важливі функції державної влади. Наголошено на тому, що сьогодення з великою долею вірогідності доводить потребу в постійному удосконаленні правового забезпечення діяльності органів державної влади, що має на меті вирішення нагальних проблем в державі, викликаних низкою чинників, з-поміж яких глобальні трансформаційні процеси, що відбувається практично в усіх ключових сферах державного та суспільного життя.

Корупція в Україні як результат системного неефективного державного управління

У статті аналізується корупція як результат неефективного державного управління в нашій країні. Зазначено, що саме держава зобов’язана здійснювати цілеспрямовану діяльність щодо боротьби з корупцією на всіх рівнях державної влади шляхом створення державно-правового механізму з викорінення корупції, усунення передумов її існування через впровадження системи превентивних заходів, як правових так і організаційних.

Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

Адаптація персоналу державної служби

Розглянуто теоретичні засади адаптації державних службовців. Наведено визначення поняття «адаптація» у науковій літературі та дано авторське визначення адаптації державних службовців. Визначено основні етапи адаптації та надано практичні рекомендації щодо організації цього процесу в органах державної влади.

Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб в соціальних мережах

Проаналізовано стан правового регулювання розміщення інформації у соціальних
мережах державними службовцями. Зазначено, що соціальні мережі перетворилися на
стандартний канал соціальних комунікацій між людьми. Державні службовці
використовують соціальні мережі як один з найпотужніших інструментів у комунікації з
громадянами та між собою, а також як майданчик для обмірковування важливих
суспільно-політичних питань та дискусій. Така ситуація вимагає належного правового
регулювання поведінки відповідних осіб у соціальних мережах. Проте законодавство

Правові засади професійного навчання державних службовців України

Розкрито теоретичні та практичні аспекти адміністративного права, які регу- люють проблеми, пов’язані із професійним навчанням державних службовців України. Проаналізовано етапи реформування державної служби та відповідного навчання державних службовців. Доведено, що професійне навчання державних службовців є одним із важливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного управління високоефективними та компетентними кадрами. Саме професійне навчання є підґрунтям підвищення ефективності діяльності державного апарату в Україні.

Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України

Розглянуто  державну кадрову політику в правоохоронній сфері як важливий чинник розвитку суспільства та елемент саморегуляції життєдіяльності населення, формування державної кадрової політики як системи публічних органів кадрової сфери.