принципи

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті здійснено порівняння міжнародних вимог ISO 9001:2015 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG 2015 щодо забезпечення якості вищої освіти. Розглянуто та адаптовано загальні міжнародні принципи управління якістю до закладів вищої освіти. Наведено основні вимоги до системи управління якістю (СУЯ) закладу вищої освіти відповідно до міжнародних та європейських норм, а також переваги та основні вимоги до впровадження СУЯ.

Лояльність працівників: сутність та індикатор виміру

Викладено результати дослідження щодо значущості підвищення рівня лояльності працівників до компанії. Коротко висвітлено вплив лояльних працівників на розвиток організації, охарактеризовано сутність індикатора чистої лояльності працівників, а саме еNPS (Employee Net Promoter Score), а також проаналізовано методику його розрахунку. Звернено увагу на три групи працівників, які виокремлюють, обчислюючи еNPS, та принципи проведення опитування щодо визначення рівня лояльності персоналу. Розрахунок еNPS виконано на прикладі вітчизняного ТзОВ «Спецодяг».

Принципи призначення покарання та загальні засади призначення покарання: співвідношення понять

Стаття присвячена співвідношенню понять “загальні засади призначення покарання” та “принципи призначення покарання”. У кримінальному праві паралельно використовуються поняття “загальні засади призначення покарання” та “принципи призначення покарання”. На перший погляд ці поняття здаються тотожними. Принципи часто визначають через загальні засади, і навпаки – загальні засади через принципи. Поширеною у юридичні літературі є позиція, згідно з якою загальні засади мають своїм джерелом окремий принцип призначення покарання чи їх сукупність.

Теоретично-правове вивчення принципу доступу до медичної допомоги

Однією з найважливіших у житті людини та суспільства є сфера охорони здоров’я. До- ведено, що принцип доступу до медичної допомоги є вирішальним для забезпечення правового статусу пацієнта, і він викладений у багатьох міжнародних документах. Міжнародне право визначає основні стандарти доступності медичної допомоги, які забезпечують фінансову, територіальну, професійну та інформаційну доступність.

Роль економічного транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах

Визначено, що транскордонне економічне співробітництво у системі транскордонної співпраці України та сусідніх держав відіграє надзвичайно важливе значення у налагодженні транскордонної співпраці сусідніх країн та добросусідських відносин між ними. Також проаналізовано досвід прикордонної співпраці, основні засади європейської регіональної політики та сформовано основні принципи транскордонного економічного співробітництва, які стосуються загалом транскордонної співпраці сусідніх країн і представлені у двох групах: загальні та специфічні.

Принципи та функції державної прикордонної служби України

Розглянуто основні принципи, на основі яких функціонує Державна прикордонна служба України. Окремо визначено спеціальні принципи прикордонної служби України та подано їх характеристику. Представлено основні шляхи удосконалення кадрової політики в органах прикордонної служби. Обґрунтовано, що нова структура прикордонної служби України вимагає удосконалення принципів єдиноначальності, централізації і делегування повноважень. Розглянуто основні функції Державної прикордонної служби України у контексті належної охорони державного кордону.

АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ- СУЧАСНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ

В розумінні традиції, новаторства та національної ідентичності взірців дерев'яних храмових будівель, зокрема, українських дерев'яних церков виявляються пені тенденції, які за своєю сутністю стають головними, щодо тяглості (тривалості) розвитку в храмобудуванні. Виявляються чинники традиції і новаторства, як важливі середники утвердження національної ідентичності образу дерев'яних храмових будівель, і їх вираження в сучасному храмобудівному процесі творення християнської святині.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОСТОРНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СІЛЬСЬКИХ УМОВАХ

У статті розглядаються основні принципи формування моделі просторового планування рекреаційного середовища у сільській місцевості та проілюстровано приклади дизайнерської практики.

СЦЕНОГРАФІЧНІ ІДЕЇ ЄВГЕНА ЛИСИКА В ТВОРЧОСТІ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

В статті “Сценографічні ідеї Євгена Лисика в творчості архітекторів України” висвітлений розвиток архітектурно-сценографічних ідей всесвітньовідомого сценографа Є. Лисика в сучасному архітектурному проектуванні та будівництві в Україні, та названі автори та об’єкти, в яких ці ідеї були реалізовані.  Для визначення впливу ідей Є. Лисика на творчість архітекторів України було опитано 50 осіб зі Львова, Києва, Чернівців, Дніпра, Луцька і інших міст, і отримано 21 відповідь. Було також опитано 5 сценографів в Україні та за кордоном (Торонто, Москва) і отримано 3 відповіді.

Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів

Розглянуто питання, пов’язані із дослідженням принципів вирішення адміністра-
тивних спорів, з’ясуванням їх ролі, визначенням їхньої природи як системи
фундаментальних цінностей сучасних демократичних правових держав, які відіграють
роль орієнтирів у формуванні права, адже практична реалізація цих принципів є
загальновизнаним критерієм правової держави. Принципи позасудового вирішення
адміністративних спорів поряд з нормами права становлять один із важливих елементів
змісту права, проте сьогодні залишаються малодослідженими.