принципи

Суб’єкти адміністративного судочинства: деякі питання правового статусу

Наукова стаття присвячена дослідженню питань правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття «суб’єкт адміністративного судочинства», проаналізовано критерії класифікації суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів, які є учасниками адміністративного судочинства, залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але механізми його реалізації пов’язані із функціональними особливостями суб’єктів судового розгляду адміністративних справ.

Аспект збалансованості при реалізації принципу відкритості і прозорості інституту державної служби: питання «кіберсуверенізації»

Анотація. Стаття присвячена визначення аспектів збалансованості при реалізації принципу відкритості і прозорості інституту державної служби, а також розгляду цієї проблематики в контексті викликів інформаційного суспільства, зокрема щодо “кіберсуверенізації”.

Управлінська звітність підприємства: теоретико-методичні аспекти та принципи формування

Розглянуто принципи формування управлінської звітності як інструментального засобу в системі функцій управління підприємством. Аргументовано її функціональну роль та місце в сучасній системі управління залежно від специфіки і характеру діяльності підприємства. Проаналізовано підходи до встановлення критеріїв економічної доціль- ності практичного впровадження на підприємстві системи управлінського обліку та управлінської звітності (її окремих форм) з наведенням погляду авторів на функціональне призначення інформаційних потоків цього виду звітності.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті здійснено порівняння міжнародних вимог ISO 9001:2015 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG 2015 щодо забезпечення якості вищої освіти. Розглянуто та адаптовано загальні міжнародні принципи управління якістю до закладів вищої освіти. Наведено основні вимоги до системи управління якістю (СУЯ) закладу вищої освіти відповідно до міжнародних та європейських норм, а також переваги та основні вимоги до впровадження СУЯ.

Лояльність працівників: сутність та індикатор виміру

Викладено результати дослідження щодо значущості підвищення рівня лояльності працівників до компанії. Коротко висвітлено вплив лояльних працівників на розвиток організації, охарактеризовано сутність індикатора чистої лояльності працівників, а саме еNPS (Employee Net Promoter Score), а також проаналізовано методику його розрахунку. Звернено увагу на три групи працівників, які виокремлюють, обчислюючи еNPS, та принципи проведення опитування щодо визначення рівня лояльності персоналу. Розрахунок еNPS виконано на прикладі вітчизняного ТзОВ «Спецодяг».

Принципи призначення покарання та загальні засади призначення покарання: співвідношення понять

Стаття присвячена співвідношенню понять “загальні засади призначення покарання” та “принципи призначення покарання”. У кримінальному праві паралельно використовуються поняття “загальні засади призначення покарання” та “принципи призначення покарання”. На перший погляд ці поняття здаються тотожними. Принципи часто визначають через загальні засади, і навпаки – загальні засади через принципи. Поширеною у юридичні літературі є позиція, згідно з якою загальні засади мають своїм джерелом окремий принцип призначення покарання чи їх сукупність.

Теоретично-правове вивчення принципу доступу до медичної допомоги

Однією з найважливіших у житті людини та суспільства є сфера охорони здоров’я. До- ведено, що принцип доступу до медичної допомоги є вирішальним для забезпечення правового статусу пацієнта, і він викладений у багатьох міжнародних документах. Міжнародне право визначає основні стандарти доступності медичної допомоги, які забезпечують фінансову, територіальну, професійну та інформаційну доступність.

Роль економічного транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах

Визначено, що транскордонне економічне співробітництво у системі транскордонної співпраці України та сусідніх держав відіграє надзвичайно важливе значення у налагодженні транскордонної співпраці сусідніх країн та добросусідських відносин між ними. Також проаналізовано досвід прикордонної співпраці, основні засади європейської регіональної політики та сформовано основні принципи транскордонного економічного співробітництва, які стосуються загалом транскордонної співпраці сусідніх країн і представлені у двох групах: загальні та специфічні.

Принципи та функції державної прикордонної служби України

Розглянуто основні принципи, на основі яких функціонує Державна прикордонна служба України. Окремо визначено спеціальні принципи прикордонної служби України та подано їх характеристику. Представлено основні шляхи удосконалення кадрової політики в органах прикордонної служби. Обґрунтовано, що нова структура прикордонної служби України вимагає удосконалення принципів єдиноначальності, централізації і делегування повноважень. Розглянуто основні функції Державної прикордонної служби України у контексті належної охорони державного кордону.