Організаційно-правове регулювання відносин між урядовим уповноваженим України та Європейським судом з прав людини

Authors: 

Б. С. Мукан

Розглянуто організаційно-правове регулювання відносин Урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини та Європейського суду з прав людини. Виокремлено основні стадії цих відносин і зроблено аналіз діяльності Урядового Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Означено проблеми у регулюванні відносин між Урядовим уповноваженим України і Європейським судом з прав людини та запропоновано способи їх усунення.

 1. Положення про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF.
 2. Там само.
 3. Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2014 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : file:///C:/Users/kv/Phone%20Browser/Downloads/% D0%B7%D0%B2 %D1%96%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf.
 4. Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2015 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : file:///C:/Users/kv/Phone%20Browser/ Downloads/%D0%97%D 0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D
 5. %BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20(1).pdf.
 6. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1959 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_004.
 7. Положення про Урядового уповноваженого...
 8. Регламенту Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_067.
 9. Офіційний веб-сайт ГПУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=190903.
 10. Офіційний веб-сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/ secretariat/ history/ukr-model.
 11. Конвенція про захист прав людини...
 12. Регламент Європейського суду...
 13. Положення про Урядового уповноваженого ...
 14. Регламент Європейського суду...
 15. High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights. Interlaken Declaration. 19 February 2010 [Electronic resource]. — Access mode : http://www.echr.coe.int/documents/2010_interlaken_finaldeclaration_eng.pdf.
 16. High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights organised within the framework of the Turkish Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Izmir Declaration. 26 — 27 April 2011 [Electronic resource]. — Access mode : http://www.echr.coe.int/Documents/2011_ Izmir_FinalDeclaration_ENG.pdf.
 17. High-level Conference on the «Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility» Brussels Declaration 27 March 2015 [Electronic resource]. — Access mode : https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/ reformechr/Declaration-Brussels_EN.pdf.
 18. Gronowska B. Polubowne załatwienie sprawy (friendly settlement) w systemie Europejskie Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. / B. Gronowska, K. Balcerzak // Studia Prawnicze [Tekst]. — 2006. — № 1(167). — S. 5–22.
 19. Бурма С. К. Міжнародно-правова характеристика інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав людини [Текст] : дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сергій Костянтинович Бурма. — Одеса : [б. в.], 2015. — С. 65.
 20. Конвенція про захист прав людини...
 21. Регламент Європейського суду...
 22. Конвенція про захист прав людини...
 23. Регламент Європейського суду...
 24. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.
 25. Положення про Урядового уповноваженого ...
 26. Information relating to payment awaited or information received incomplete. Status as of 25 January 2017 [Electronic resource]. — Access mode : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do....