Державне регулювання процесу ініціювання інноваційних проектів за умов обмеженого фінансування

DG.
2023;
: cc. 79 - 90
1
Національний університет «Львівська політехніка»,кафедрa підприємництва та екологічної експертизи товарів Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Дослідження спрямоване на аналіз та оцінку ефективності державного регулювання процесу ініціювання інноваційних проєктів в умовах обмеженого фінансування. Головна увага зосереджена на механізмах, які використовує держава для стимулювання інноваційної діяльності підприємств та розвитку новаторських ідей. Стаття охоплює аналіз правового та фінансового середовища, що оточує інноваційні проєкти, а також оцінює роль державних програм та інструментів у сприянні їхньому запуску та розвитку. Розглянутопрограми грантів, податкові пільги, гарантії держави та інші механізми фінансової підтримки, проаналізовано випадки успішного ініціювання інноваційних проєктів в умовах обмеженого бюджету та розроблено рекомендації для оптимізації державної підтримки. Дослідження спрямоване на визначення оптимальних стратегій для забезпечення сталого росту інноваційного сектора в умовах економічних обмежень.

 1. Вітренко-Хрустальова Т. М. Напрямки вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку.  2013. №3(42). С. 1–8.
 2. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Гречан А.П. Особливості формування інноваційної стратегії транспортних підприємств. Вісник Національного транспортного університету. Серія "Економічні науки". Науково-технічний збірник.  К.: НТУ, 2015. Вип. 3 (33).
 4. Гриньова В. М., Козирєва О. В. Соціально-економічні проблеми інноваційно- го розвитку підприємств: монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. С. 192.
 5. Жидяк О.Р. Державна підтримка інноваційної діяльності підприємств аграр- ної сфери. Економіка та конкурентоспроможність підприємств інноваційна економі- ка.  2013.  №1(39). С. 80–83.
 6. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.
 7. Лопатинський Ю.М., Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної дія- льності: зарубіжний досвід Економіка та управління національним господарством. 2018.  № 16.  С. 31–39.
 8. Ляшевська О. І. Вдосконалення державного регулювання у фінансуванні ін- новаційної діяльності регіону. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. 2017.№1(6). С. 295–304.
 9. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=en-GB&id=14fdd5c9-70b6-4f46-b2f2- 842dfc4a7b3f&title=InvestmentActivityInUkraine
 10. Наумовець А.Г. Внесок НАН України в інноваційний розвиток України. Ві- сник Національної академії наук України.  2017. № 1. С. 19–24.
 11. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1560-12
 12. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. № 40-IV. База даних«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 13. Скиба М. В. Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної дія- льності: сутність, мета та засоби./ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017.  №15(Частина 2).  С. 121–124.
 14. Статистичний рапорт Євростат. URL:http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 15. Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність в Україні". URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 16. Федулова Л. І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування.  2012.  № 1.  С. 87–100.
 17. Чикаренко І.А. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2012. №4(15). С. 95–106.
 18. European Commission //Eurostat// Publications// All publications. URL: https://ec.europa.eu/eurostat
 19. Global innovation index//Analysis//Explore the interactive database of the 2018 indicators. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator