Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід

A. Tsyubchenko «Public funding of political parties:Ukrainian and world experience»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Розглянуто проблеми розвитку політичних партій та їх фінансової спроможності.
Проаналізовано український та зарубіжний досвід здійснення державного фінансування
політичних партій. Висвітлено загальні принципи державного фінансування політичних
партій. Виявлено недоліки системи державного фінансування політичних партій та
запропоновано шляхи вдосконалення українського законодавства.

1. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zapobihannya i protydiyi politychniy koruptsiyi: Zakon Ukrayiny No 731-VIII vid 08.10.2015 r. [On amendments to some legislative acts of Ukraine on preventing and combating political corruption: The Law of Ukraine number 731-VIII of 08.10.2015 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. No 49–50. Art. 24–29.
2.Pro politychni partiyi: Zakon Ukrayiny No 2365-III vid 05.04.2001 r. [On political parties: the Law of Ukraine № 2365-III of 05.04.2001] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. No 23. St. 118.
3. O politicheskikh partiyakh: Federal'nyi zakon № 95-FZ ot 11.07.2001 g. [On political parties: Federal Law No. 95-FZ of 11.07.2001.]. Rossiiskaya gazeta, 14.07.2001 g.
4. Busol O. Derzhavne finansuvannya politychnykh partiy v Ukrayini – za yevropeys'kym zrazkom: [Public funding of political parties in Ukraine – the European model]. – Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=2543:derzhavne-finansuvannya-politichnikh-partij-v-ukrajini-za-evropejskim zrazkom&catid =8&Itemid=350
5. Kononchuk S. Derzhavne finansuvannya partiy: vidkladena real'nist': [Public funding of parties, set aside reality:] Available at: http://www.ucipr.org.ua/publications/derzhavne-finansuvanniapartii-vidkl... 6. Informatsiya o sovmestnom rossiisko-germanskim seminare “Partii i vybory” [Information about the joint Russian-German seminar “Parties and elections”] Vestnik Tsentral'noi izbiratel'noi komissii. 1999. No 9 (75). P. 148.
7. Kirilenko V. Pravovoe regulirovanie gosudarstvennogo finansirovaniya politicheskii partii v federativnykh gosudarstvakh [Legal regulation of state financing of political parties in federal states] V. Kirilenko, A. Melikyan. Vlast'. 2009. No 5. pp. 76–79.
8. Kustova S. Fіnansuvannya polіtichnikh partіi yak strukturna skladova іntegratsіinogo protsesu Ukraїni do ЄS [Funding of political parties as a structural component of the integration process of Ukraine to the EU]. Vіsnik NADU. 2015. No 3. pp. 105–109.
9. Lafitskii D. V Sovremennye izbiratel'nye sistemy [Modern electoral systems] D. V. Lafitskii, N. M. Kasatkina, A. G. Orlov, N. Yu. Treshchetenkova Velikobritaniya, Kanada, Meksika, Pol'sha. 2006. Vol. 1. P. 229.
10. Levanskii S. A. Gosudarstvennoe finansirovanie vyborov i predvybornye raskhody partii v FRG [State financing of elections and pre-election expenses of parties in Germany]. Zhurnal o vyborakh. 2001. No 3. pp. 58–59.
11. Morozova O. Gosudarstvennoe finansirovanie politicheskikh partii kak metod elektoral'nogo targetirovaniya [State funding of politicalb parties as a method of electoral targeting]. Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2013. No 2: Available at: http://www.online-science.ru.
12. Olefirenko E. O. Pravove rehulyuvannya derzhavnoho finansuvannya politychnykh partiy: vitchyznyanyy i svitovyy dosvid [Legal regulation of public funding of political parties, domestic and international experience]. Porivnyal'no
analitychne pravo. 2016. No 1. pp. 74–76.
13. Shybalkina Yu. Politychni partiyi teper budut' finansuvatysya z byudzhetu [Political parties will now be funded from the budget]. Available at: http://tsostua.tsom/news/101-polititsal-parties
14. Yevropeys'kyy demokratychnyy dorobok u haluzi vyborchoho prava: Materialy Venetsians'koyi Komisiyi. [European Democratic achievements in the field of electoral law: Materials Venice Komisiyi.]. Vyd. 3-e, vypr. i dopovn. Za red. Yu. Klyuchkovs'koho. v 2-kh chast. Vol. 2. Kiev: Lohos Publ, 2016. P. 472.
15. Guidelines and report on the financing of political parties adopted by the Venice Commission Guidelines adopted by the Commission at its 46th Plenary Meeting, (Venice, 9–10 March 2001).