державне регулювання

Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців збройних сил України та створення інституту військового капеланства

Досліджено теоретичні засади та запропоновано шляхи удосконалення процесу державного регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України та створення інституту військового капеланства.

Система контролю у сфері благоустрою населених пунктів

Проведено аналіз існуючої системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів. Проаналізовано останні дослідження, що стосуються системи контролю в цій сфері. Розглянуто загальні вимоги до здійснення контролю в рамках державного регулювання, проаналізовано стан застосування державного, самоврядного та громадського контролю в цій сфері. Запропоновано пропозиції щодо удосконалення системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

Формування механізмів державного регулювання земельних відносин в українській державі

На основі визначеного предмета, мети, методів, проаналізовано процес формування механізмів державного регулювання земельних відносин. Відповідно до методології наукового дослідження, проведено аналіз та визначено складові впливу середовища на засади земельних відносин в Україні. Визначено сутність тих трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державної політики України щодо формування досконалої моделі земельних відносин.

Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України

Тотальна глобалізація та індустріалізація сучасного суспільства зумовлює проблему забруднення навколишнього середовища й вимагає забезпечення раціонального природокористування. Ці процеси потребують від державних інституцій ефективного контролю та нагляду, впровадження попереджувальних природоохоронних заходів, розробки методів раціонального використання природних ресурсів та екологічно чистих технологій. Досліджено нормативно-правове регулювання функціонування інституту громадських інспекторів в екологічній сфері.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних і методичних положень, розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в економіці України з застосуванням впливу фінансово-кредитних інструментів.

ECOLOGICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF ALCOHOL INDUSTRY ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

At the present stage of development, the entire world industry has faced the problem of rational use of renewable natural resources, in particular the most efficient ways of wastewater treatment and the use of accumulated waste in the production process as a secondary raw material.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IT-СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті показано роль, значення і особливості ІT–сфери в сучасній ринковій економіці. Автори намагаються з’ясувати основні причини зростання галузі, а також виявити ті проблеми, які все ще гальмують її розвиток.

Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід

Розглянуто проблеми розвитку політичних партій та їх фінансової спроможності.
Проаналізовано український та зарубіжний досвід здійснення державного фінансування
політичних партій. Висвітлено загальні принципи державного фінансування політичних
партій. Виявлено недоліки системи державного фінансування політичних партій та
запропоновано шляхи вдосконалення українського законодавства.

Забезпечення якості виробництва та обігу медичних виробів

Проаналізовано підхід державного регулювання у сфері виробництва та обігу медичних виробів, нормативно-правового забезпечення їх якості і відповідності сучасним вимогам.