ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IT-СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті показано роль, значення і особливості ІT–сфери в сучасній ринковій економіці. Автори намагаються з’ясувати основні причини зростання галузі, а також виявити ті проблеми, які все ще гальмують її розвиток.

Виокремлено проблеми, які призводять до сповільненого розвитку ІТ–сфери: несприятливий бізнес-клімат; применшення важливості галузі IT; відсутність якісної профільної освіти – українські вищі навчальні заклади все ще працюють за застарілою програмою викладання, в той час, як працедавці вимагають від спеціалістів новітніх знань і навичок; нестача кваліфікованих кадрів тощо.

Щодо перспектив подальшого вдосконалення державного регулювання ІТ–галузі, автором наголошено на сприйнятті пропозиції Уряду щодо ініціювання створення Фонду IT–Creative. Основною метою діяльності фонду, має стати розвиток і вдосконалення професійних навиків працівників галузі, що дозволить в подальшому забезпечити кадрами ІТ–галузь.

Також зазначено і пряма співпраця між університетами і ІТ–компаніями як напрям державного регулювання в ІТ–галузі. Основним завданням уряду визначено розроблення чітких і зрозумілих правил гри щодо оподаткування і ІТ–галузі. Запропоновано зменшити суму оподатковуваного прибутку шляхом встановлення процентного співвідношення від суми прибутку на витрати, пов’язані із підготовкою спеціалістів. Крім того, це додаткова вигода для університетів, які за нестачі бюджетного фінансування отримають нове джерело надходження коштів.

 1. Кундицький О. О. (2011). Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва : монографія. Львів: Тріада плюс, 549 с.
 2. Пиріг С., Нужна О. (2014). Інформаційні технології та їх використання на підприємствах України. Економічний форум. № 3. С. 190–195. URL: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf/ecfor_2014_3_30.pdf. (дата звернення: 17.01.2020).
 3. Україна в міжнародних рейтингах URL: https:// eukraine. org.ua/ ua/news/ ukrayina-v-mizhnarodnih-rejtingah. (дата звернення: 07.02.2020).
 4. Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності у 2016–2017 рр. Економічний дискусійний клуб URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksomglobalnoyi-konkurentospromozhnosti-1. (дата звернення: 11.01.2020)
 5. Бабанін О. С. (2013) Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі. Статистика України. № 1. С. 22–27. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/su_2013_1_6.pdf (дата звернення: 22.01.2020).
 6. Аведян Л. Й. (2017). Державне регулювання сфери сучасних інформаційних технологій та інновацій: закордонний досвід. Актуальні проблеми державного управління. № 2. С. 171–176. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_2_26. (дата звернення: 22.02.2020).
 7. Кулинич О. О., Войтко С. В. (2014). Напрями розвитку ІКТ-сфери у забезпеченні належного рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку ІТ-послуг. Економіка. Управління. Інновації. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui2014_1_60.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
 8. The World Bank Data. URL: http://data.worldbank.org (дата звернення: 23.12.2019).
 9. Сандугей В. (2014). Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток українського ринку праці. Україна: аспекти праці. № 1. С. 29–34.
 10.  Infographic Atlas. Information Technology Industry in Ukraine. URL: https: //aequo.ua/publication/Insights/infographic_atlas_information_technology _industry _in_ukraine/ (дата звернення: 27.12.2019).
 11.  Терехов Д. С. (2017). Економічні проблеми розвитку IT–підприємств України. Ефективна економіка. № 2. URL: http://www .economy .nayka .com .ua/?op=1&z=6035. (дата звернення: 02.12.2019).
 12.  Довгань Л. Є. (2018). Розвиток ІТ–сфери: проблеми та шляхи вирішення в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління. Вип. 12. С. 52–59.
 13. Український ІТ–ринок щорічно зростає, але є ризик стагнації. Результати дослідження PwC. URL:  https://www.imena.ua/blog/pwc-about-it-ua/ (дата звернення: 03.01.2020).
 14.  Данило Монін. Натхнення для ФОПів: про ідеї оподаткування для ІТ-бізнесу від Мінцифри. URL: https://mind.ua/openmind/20206349-nathnennya-dlya-fopiv-pro-ideyi- opodatkuvannya- dlya- it- biznesu- vid- mincifri. (дата звернення: 14.02.2020).