Інституційне забезпечення процесів міжкультурної комунікації України в контексті реалізації її євроінтеграційного вектора

DG.
2023;
: cc. 52 - 62
1
кафедра публічного управління та публічної служби Навчально-наукового інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості інституційного забезпечення процесів міжкультурної комунікації України в контексті реалізації її євроінтеграційного вектора. Виокремлено позитивні та негативні наслідки міжкультурної комунікації в контексті налагодження взаємовигідних відносин між державами. Акцентовано на тому, що культура окремої країни може значним чином вплинути на учасників міжкультурної комунікації. Обґрунтовано основні позиції щодо інституційного забезпечення інтеграційних процесів в Україні та його значення, виходячи із об’єктивності міжкультурної комунікації в євроінтеграційних процесах. Окреслено стратегічні орієнтири України на шляху до євроінтеграції в контексті міжкультурної комунікації та обґрунтовано роль і значення інституційного забезпечення у цих процесах.

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. URL: https://academia- pc.com.ua/product/123 (дата звернення: 18.09.2022 р.).
 2. Галицька М. М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискурс. 2014. № 2 (6). С. 23–32.
 3. Грицяк Н. В., Литвинова Л. В. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства : навч. посіб. К. : К. І. С., 2015. 108 с.
 4. Ігнатенко О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі навчання ділової англійської мови. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1142 (дата звернення: 19.09.2022 р.).
 5. Ключко Ю. М., Ковтун В. Д., Троєльнікова Л. О., Цимбалюк Н. М. Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень. К. : МКМУ ; Український центр культурних досліджень ; НПБУ, 2014. 180 с.
 6. Мальцева К. С. Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу. URL: http://www.disslib.org/mizhkulturni-neporozuminnja-i-problema-mizhkul- turnoho-perekladu.html (дата звернення: 18.09.2022 р.).
 7. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. К. : ЦУЛ, 2012. 288 с.
 8. Міжнародна інформація: терміни і коментарі / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, О. П. Кучмій, О. М. Фролова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Центр віл. преси, 2014. 479 c.
 9. М’язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз). URL: http://www.disslib.org/ mizhkulturna- komunikatsia-zmist-sutnist-ta-osoblyvosti-projavu.html (дата звернення: 19.09.2022 р.).
 10. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. URL: https:// www.twirpx.com/file/245066/ (дата звернення: 19.09.2022 р.).
 11. Про Положення про Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції : Указ Президента України від 23 квітня 1998 р. № 357/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/357/98#Text (дата звернення: 20.09.2022 р.).
 12. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/615/98#Text (дата звернення: 20.09.2022 р.).
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 1742 «Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства» URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1742-2004- %D0%BF#Text (дата звернення 20.09.2022р.)
 14. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 877 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/877-2016-%D0%BF (дата звернення: 21.09.2022 р.).
 15. Куцевол А. А. Інституційна складова процесу європейської інтеграції України. Право та державне управління. 2018. № 4 (33). С. 217–222.