RESEARCH OF INTERRELATIONS BETWEEN METEOFACTORS AND WATER LEVEL FLUCTUATION IN LAKE SVITIAZ

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

The interrelations between the air temperature and humidity, the amount of precipitation and the water level fluctuations have been investigated based on long-term observations at the permanent water gauge of Lake Svitiaz. The average values of the correlation coefficients between the meteorological factors and the water level for the period of 1985-2019 are calculated.

[1] Khomik N.: Ahrarna nauka, Kyiv 2013. (in Ukrainian)
[2] Zuzuk F.: Pryroda Zakhid. Polissia, prylehloho do Khotyslavskoho karieru Bilorusi, PP Ivaniuk V.P., Lutsk 2014. (in Ukrainian)
[3] Mateichyk V., Yurchuk P., Khomik N. ta in.: Litopys Pryrody, Svitiaz, 2019, 31. (in Ukrainian)
[4] Pohrebennyk V.: Hidroekoloh. doslidzhennia Shatskykh ozer (metody, zasoby, rezultaty). Spolom, Lviv 2008. (in Ukrainian)
[5] Ilin L.: Limnokompleksy Ukrainskoho Polissia. Vezha, Lutsk 2008.
[6] Diatel O.: Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 2017, 1 106 (2), 58. (in Ukrainian)
[7] Karpenko N.: Visn. Lviv. Univers., 1996, 20, 59. (in Ukrainian)
[8] Mokryi V.: Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii, 2012, 9, 284(in Ukrainian)
[9] Kutovyi S.: Naukov. visn. Volynskoho derzhavnoho univers. im. Lesi Ukrainky , 2007, 11 (1), 91. (in Ukrainian)
[10] Moroz O., Korliatovych T., Pokotylo I., Yamelynets S.: Visn. Heod. ta Кart., 2015, 5-6, 21. (in Ukrainian)
[11] Moroz O., Tartachynska Z., Pokotylo I., Korliatovych T.: Pryroda Zakhid. Polissia ta prylehlykh terytorii, 2017, 14 (1), 33. (in Ukrainian)
[12] Korliatovych T.: Geoforum-2016, Ukraine,  Lviv - Briukhovychi – Yavoriv, 32. (in Ukrainian)