коефіцієнт кореляції

Дослідження зміни основної похибки роторних лічильників газу під час їх експлуатації

У цій роботі виконано дослідження зміни основної похибки роторних лічильників під час їх експлуатації на основі опрацювання результатів їх метрологічної перевірки. Розглянуто результати періодичної метрологічної перевірки роторних лічильників газу у лабораторіях чотирьох газорозподільних підприємств. За результатами опрацювання протоколів метрологічної перевірки підтверджено кореляцію похибки роторного лічильника газу з виміряним об’ємом газу.

Експериментальне дослідження і моделювання мультигенного генетичного программування спалювання портланд-клінкеру

Вивчено вплив хімічного складу сировини на спалювання клінкеру внаслідок визначення вмісту вільного СаО (% мас.) клінкеру. Досліджено спалювання двох типів портланд-клінкеру з силікатним модулем 2,3, 2,5 та 2,7 та коефіцієнтом насичення вапном 0,88–0,98. З використанням моделі мультигенного генетичного програмування (MGGP), прогнозовано спалювання клінкеру. Показано, що модель MGGP є прийнятною для прогнозування кількості вільного СаО (% мас.), а для її точного розрахунку введено кореляцію. Величину кореляції порівняно з рівнянням FL-Smidth.

Meтодичні аспекти статистичного моделювання двовимірних систем із випадковими даними

Як свідчить аналіз літературних джерел, статистичній обробці результатів вимірювань не завжди приділяється належна увага. На превеликий жаль, відповідні алгоритми часто обмежуються спрощеними статистичними процедурами, без належного обгрунтування цільової функції, в тому числі для перевірки якості опрацювання випадкових даних. Тому автор планує опублікувати серію статей із статистичного моделювання, які включатимуть результати оригінальних досліджень самого автора та інших.

ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ АПРОКСИМАЦІЇ ЕЛІПСА РОЗСІЮВАННЯ

Стаття присвячена обґрунтуванню можливості вимірювання електричної ємності досліджуваного об’єкту контролю шляхом застосування розрахункових формул, заснованих на апроксимації форми еліпса розсіювання, що утворений сигналами, пропорційними струму, який протікає через ємнісний об’єкт контролю та напрузі на досліджуваному об’єкті.

RESEARCH OF INTERRELATIONS BETWEEN METEOFACTORS AND WATER LEVEL FLUCTUATION IN LAKE SVITIAZ

The interrelations between the air temperature and humidity, the amount of precipitation and the water level fluctuations have been investigated based on long-term observations at the permanent water gauge of Lake Svitiaz. The average values of the correlation coefficients between the meteorological factors and the water level for the period of 1985-2019 are calculated.

ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ШТУЧНОЇ НЕЙРОПОДІБНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ ГІДРОАГРЕГАТІВ

Запропоновано  новий  теоретико-експериментальний  метод  визначення  вагових  коефіцієнтів штучної нейронної мережі,  якими  слугують  коефіцієнти  взаємокореляції між  просторово  розподіленими  вузлами  гідроагрегату. Показано характер залежності коефіцієнтів кореляції від навантаження гідроагрегату і тиск води в резервуарі.

Про відтворюваність взаємного розташування вогнищ повторних землетрусів за даними однієї станції

На основі припущення про те, що коефіцієнти взаємної кореляції між хвильовими формами повто­рних землетрусів на одній і тій самій станції залежать лише від відстані між їхніми вогнищами і спада­ють експоненціально з її збільшенням, було розроблено алогритм і програму для визначення взаємного розташування вогнищ.

Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу

Розглянуто різні способи визначення коефіцієнта відкритої пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу. Визначені коефіцієнти пористості за цими способами та за петрофізичними зв’язками зіставляли з результатами досліджень кернового матеріалу. Для порівняння величин коефіцієнта пористості використано апарат математичної статистики з метою систематизації отриманої інформації та оцінки характеристик розподілу цієї величини.

Про спадкоємність довгострокових закономірностей для вогнищевих параметрів землетрусів в епоху цифрової реєстрації

Проведено порівняльний аналіз вогнищевих параметрів землетрусів Криму, визначених за паралельними записами одних і тих же подій аналоговими і цифровими сейсмостанціями. Показано, що сейсмічні моменти М0 і моментнi магнітуди Mw відповідають одні одним, а радіуси кругової дислокації r0 за цифровими станціями виходять дещо більшими, порівняно з аналоговими, за рахунок більш широкосмугової амплітудно-частотної характеристики цифрових приладів. За незалежними визначен­нями М0 і r0 з використанням записів цифрових сейсмостанцій за період 2001–2011 рр.