Математична обробка результатів подвійних рівноточних вимірів

2015;
: стоp. 74-81
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.01.074
Надіслано: Грудень 03, 2014
1
Дніпровська політехніка
2
Дніпровська політехніка

Мета. Виконати дослідження із застосуванням критеріїв значимості систематичних похибок при математичному опрацюванні результатів подвійних рівноточних вимірів та встановити найбільш раціональний з них. При цьому, розробити методику виключення систематичної похибки з середніх значень подвійних рівноточних вимірів. Методика вирішення порушених питань ґрунтується на порівняльному аналізі формул, результатів експериментальних обчислень, розробці пропозицій та висновків. Встановлено, що, застосовуючи наведений у літературі критерії значимості систематичної похибки, можна одержати суперечливі висновки. Результати. Встановлено теоретичне значення кількості вимірів залежно від прийнятої довірчої ймовірності, коли висновки за критеріями значимості систематичної похибки при подвійних рівноточних вимірах збігаються. Виконані дослідження надають можливість якісно та більш точно опрацювати результати подвійних рівноточних вимірів. Наукова новизна. Удосконалено обґрунтування вибору критерію значимості систематичної похибки при подвійних рівноточних вимірах. Розроблена методика виключення систематичної похибки з середніх значень подвійних рівноточних вимірів та обчислення значення ймовірності, яка враховується при побудові довірчого інтервалу. Практична значущість роботи полягає в одержанні точніших результатів при математичному опрацюванні подвійних рівноточних вимірів, їх оцінки точності та детальнішому дослідженні таких вимірів завдяки удосконаленню методики та формул, наведених у літературі. Запропоновано вибір критерію значимості систематичної похибки при подвійних рівноточних вимірах залежно від кількості вимірів і розрахованої довірчої ймовірності. Крім цього, наведена методика виключення систематичної похибки з середніх значень подвійних рівноточних вимірів зменшує нев’язку в тих функціональних умовах, які є між відповідними середніми значеннями цих вимірів.

 1. Большаков В. Д. Теория ошибок наблюдений: учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Большаков. – М.: Недра, 1983. – 223 с.
 2. Большаков В. Д. Уравнивание геодезических пост­роений: справочное пособие / В. Д. Большаков, Ю. И. Маркузе, В. В. Голубев. – М.: Недра, 1989. – 413 с.
 3. Видуев Н. Г. Вероятностно-статистический анализ по­грешностей измерений / Н. Г. Видуев, Г. С. Конд­ра. – М.: Недра, 1969. – 320 с.
 4. Войтенко С. П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів: навч. посіб. / С. П. Войтенко. – К.: – КНУБА, 2003. – 216 с.
 5. Гайдаев П. А. Теория математической обработки геодезических измерений / П. А. Гайдаев, В. Д. Большаков. – М.: Недра, 1969. – 400 с.
 6. Зазуляк П. М. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник / П. М. Зазуляк, В. І. Гавриш, Е. М. Євсєєва, М. Д. Йосипчук. – Л.: Вид-во “Растр-7”, 2007. – 408 с.
 7. Івіна Д. С. Порівняння критеріїв значимості сис­тематичної похибки при оцінці точності за різ­ницями подвійних рівноточних вимірів [текст] / Д. С. Івіна, В. В. Рябчій // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Політ. Сучасні проблеми науки”, Київ, 3-4 квітня 2013 р. – С. 319.
 8. Мазмишвили А. И. Теория ошибок и метод наи­меньших квадратов / А. И. Мазмишвили. – М.: Недра, 1978. – 311 с.
 9. Папазов М. Г. Теория ошибок и способ наименьших квадратов / М. Г. Папазов, С. Г. Могильный. – М.: Недра, 1968. – 302 с.
 10. Рябчий В. А. Сравнение критериев значимости систематической ошибки при оценке точности по разностям двойных равноточных измерений [текст] / В. А. Рябчий, Д. С. Ивина // Збірник праць ІV Всеукраїнської науково-технічної кон­ференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Наукова весна 2013”, Дніпропетровськ, 28–29 березня 2013 р. – С. 176–177.
 11. Рябчій В. А. Ймовірно-математичний аналіз обме­же­ної кількості результатів нерівноточних ви­мірів однієї величини [текст] / В. А. Рябчій, В. В. Ряб­чій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. зах. геодез. т-ва УТГК. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – Вип. ІІ. – С. 25–30.
 12. Рябчій В. А. Теорія похибок вимірювань: навчальний посібник / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій. – Дніпро­петровськ: Нац. гірн. ун-т, 2006. – 166 с.
 13. Смирнов Н. В. Теория вероятностей и матема­тическая статистика в приложении к геодезии / Н. В. Смирнов, Д. А. Белугин. – М.: Недра, 1969. – 379 с.