ENVIRONMENTAL HAZARD OF UNCONTROLLED ACCUMULATION OF INDUSTRIAL AND MUNICIPAL SOLID WASTE OF DIFFERENT ORIGIN IN UKRAINE

EP.
2018;
: cc. 53-58
1
Lviv State University of Internal Affairs
2
Lviv Polytechnic National University
3
Main School of Fire Service
4
Lviv State University of Life Safety
5
Lviv State University of Life Safety

The analysis of the generation, recycling and landfilling of waste in Ukraine is carried out. Significant generation of various wastes leads to their storage on the ground surface, as it is the most widespread way of waste treatment in Ukraine. Frequently, the stored waste burns (waste heaps, waste coal, landfills), causing significant accumulation of hazardous substances in the environment. The main way of environmental hazard reducing in the landfill area is the implementation of an effective policy of prevention of waste generation at the local authority level and state control over the waste disposal sites.

[1] Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 sichnya 2013 r. №22-r “Pro skhvalennya Kontseptsiyi Zahalʹnoderzhavnoyi prohramy povodzhennya z vidkhodamy na 2013–2020 roky”.

[2] Zakon Ukrayiny “Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku” No. 2818-VI vid 21 hrudnya 2010 roku. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2011, No. 26. – S. 218.

[3] Malovanyy M., Sereda A., Sliusar V. Ways to Minimize Environmental Hazards From Pollution of the Environment in the Zone of Influence of the Hrybovychi Landfill. Environmental problems. 2017. V 2, No. 2. P. 65–70.

[4] Two-stage landfill leachate treatment in aerated lagoons and at a municipal wastewater treatment plant / Malovanyy M., Zhuk V., Sliusar V., Sereda A. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1(10). Р. 11–18.

[5] Analiz perspektyv aerobnoho ochyshchennya infilʹtrativ smittyezvalyshch ta polihoniv tverdykh pobutovykh vidkhodiv / Moroz O. I. ta in. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. 2017. Vyp. 27(3). S. 83–88.

[6] Popovych V. V., Kucheryavyy V. P. (2015). Ekolohichna nebezpeka filʹtratsiynykh vodoym smittyezvalyshch. Visnyk LDUBZHD. 12. 77–84.

[7] Popovych V. V. (2016). Snyzhenye tekhnohennoho presynga polyelementnykh anomalyy devastirovannykh landshaftov putem fytomelyoratyvnogo vosstanovlenyya. Biolohichnyy visnyk MDPU. 1. 94–114.

[8] Popovych V. V. (2013). Devastovani landshafty v zoni nahromadzhennya tverdykh pobutovykh vidkhodiv i yikh fito melioratsiya. Landshaftna arkhitektura i suchasnistʹ. 23.9. 376–380.