Інформаційна технологія ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах

Савчук Т. О. Інформаційна технологія ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах / Т. О. Савчук, С. І. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 205–211. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Савчук Т. О., Петришин С. І.

The article contains information technology for identification of problematic situations and their states in complex technical systems, which is based on a method that is based on the information model identification process and modified clustering algorithms such situations FOREL and K-MEANS.

1. Афанасьевская В. Е. Применение методов нечеткой кластеризации при решении задач диагностики авиационных двигателей / В. Е. Афанасьевская, О. С. Радивоненко, А. Ю. Соколов, М. Л. Угрюмов // Авиационно-космическая техника и технология — Харьков, 2010. — № 8 (75). — С. 128–132.
2. Савчук Т. О. Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ / Т. О. Савчук, С. І. Петришин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — Львів, 2014. — № 783. — С. 187–193.
3. Савчук Т. О. Використання ієрархічних методів кластеризації для аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті / Т. О. Савчук, С. І. Петришин // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». — Хмельницький, 2009. — № 1. — С. 193–198.
4. Лецкий Э. К. Информационные технологии на железнодорожном транспорте: уч. для вузов ж.-д. транспорта / Лецкий Э. К., Панкратов В. И., Яковлев В. В. и др.: под ред. Яковлева Э. К., Поддавашкина Э. С., Яковлева В. В. — М.: УМК МПС РФ, 2001. — 668 с.
5. Олейников В. Т. Принципы построения и архитектура автоматизированной системы поддержки принятия решений при тушении пожаров / Олейников В. Т., Абрамов А. П. // Пожарная безопасность. — 2001. — № 4. — С. 118–123.
6. Зьора О. В. Інформаційна технологія класифікації техногенних проблемних ситуацій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.06 — ВНТУ — Вінниця, 2013. — 20 c.
7. Румянцева Е. Л. Информационные технологии / Е. Л. Румянцева, В. В. Слюсарь. — М.: Форум, 2007. — 256 с.
8. Петришин С. І. Інформаційна технологія кластерного аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті / Петришин С. І. // Тези студентських допові-
дей, рекомендованих до опублікування XLІІ НТК професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. — Вінниця, 2013.
9. Петришин С. І. Технологія ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах / Петришин С. І. // Тези студентських доповідей, рекомендованих до опублікування XLІІІ НТК професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. — Вінниця, 2014.
10. Рамбо Дж. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка / Дж. Рамбо, М. Блаха. — 2-е изд. — СПб: Питер, 2007. — 544 с.