Видавнича етика

У науковому віснику «Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій» публікуються лише оригінальні та анонімно рецензовані статті на основі позитивних рецензій. Неприйнятними є будь-які види плагіату.

 

Правила для головного редактора та редакційної колегії

 1. Відповідальність за прийняття надісланих статей щодо їх теоретичного рівня, концептуальної розробки, новизни, авторського права та відсутності плагіату несе головний редактор.
 2. Головний редактор та будь-який член редакційної колегії не розповсюджують інформацію про автора надісланої статті.
 3. Головний редактор та редакційна колегія визнають свободу дослідницьких підходів, ідей, теорій, методологічну різноманітність, яку демонструють автори надісланих статей без жодної расової, політичної, етнічної, статевої, гендерної дискримінації.
 4. Головний редактор та будь-який член редакційної колегії не може використовувати відхилені статті для власних дослідницьких цілей.
 5. «Сучасні проблеми дослідження, консервації та реставрації історичних фортифікацій» прагне до об’єктивного та чесного одностороннього сліпого рецензування надісланих рукописів та запобігання будь-якому фактичному чи потенційному конфлікту інтересів між редакційним та рецензентним персоналом і рецензованим матеріалом.

Правила для авторів

 1. Всі автори, які подають свої рукописи до вісника «Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій», усвідомлюють, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів; гарантують, що всі особи, які зробили істотний внесок, вказані як співавтори.
 2. Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається.
 3. Автори не повинні подавати до розгляду раніше опубліковану статтю (наприклад, переклад на англійську статті, яка вже опублікована іншою мовою).
 4. Автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати досліджень або їх інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті до подання стаття в редакцію.
 5. Автори повинні чітко представити свої результати досліджень і об’єктивне обговорення значимості їх результатів. Дані та методи, використані в дослідженні, повинні бути докладно представлені в роботі так, щоб інші дослідники могли відтворити роботу.
 6. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов‘язковим зазначенням автора і першоджерела. Якщо стаття включає вже опубліковані дані або зображення, необхідно отримати дозвіл від власника авторських прав.
 7. Якщо після публікації своєї статті авторами виявлені помилки і неточності, вони повинні негайно довести це до відома редакції журналу для вживання відповідних заходів. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить суттєву помилку, то обов'язок автора негайно виправити помилку або надати редакції докази правильності вихідного рукопису.
 8. Плагіат, підробка даних і маніпулювання зображеннями не допускаються. Плагіат включає копіювання тексту, ідей, зображень або даних з іншого джерела, навіть із ваших власних публікацій, без жодного посилання на першоджерело. Повторне використання тексту, скопійованого з іншого джерела, має бути між лапками та цитуватися на оригінальне джерело. Якщо дизайн дослідження або структура чи мова рукопису були натхненні попередніми роботами, ці роботи мають бути чітко цитовані. Якщо під час рецензування буде виявлено плагіат, рукопис може бути відхилено. Якщо після публікації буде виявлено плагіат, журнал може опублікувати виправлення або відкликати статтю.
 9. Автори повинні вказати свою приналежність до установи на момент дослідження або заявити про свій самозайнятий статус. Актуальну приналежність вказують автори в статті, згідно з шаблоном статті.
 10. Редакція журналу приймає скарги та апеляції на рішення про відхилення статей або незгоду із зауваженнями рецензентів за умови наведення авторами переконливих аргументів. Щоб подати апеляцію, автори повинні бути готові надати нову інформацію, яку журнал має взяти до уваги, докази помилок, допущених рецензентами під час рецензування поданої статті, або докази конфлікту інтересів з рецензентом. Звернення розглядаються лише після опрацювання надісланих статей у поточному збірнику.
 11. Представлені співавтори повинні внести вагомий внесок у наукову розробку статті, спільно домовитися про подання статті в цьому збірнику. Співавтори самостійно визначають порядок зазначення своїх імен як авторів публікації та несуть солідарну відповідальність за зміст статті. Редакція журналу не розглядає спори про авторські права та не змінює порядок авторства. Редакція рекомендує визначити одного з авторів як відповідального автора (контактну особу).
 12. Якщо автори статті вважають, що внесок одного з дослідників є недостатнім для зарахування його до співавторів, редакція журналу рекомендує вказувати його/її ім’я у розділі «Подяка» наприкінці статті. Передбачається, що особа, зазначена в цьому розділі, отримала рукопис поданої статті, ознайомилася з її змістом і не має заперечень щодо зазначення свого імені. У разі потреби в цьому ж розділі автори статті можуть зазначати джерела фінансування наукових досліджень, якщо такі є, а також назви наукових проектів (якщо такі є) та згадувати інші види допомоги, отриманої під час дослідження.
 13. Автори повинні уникати надмірного та/або непотрібного самоцитування; маніпуляції з цитатами заборонені. Автори повинні надати зважений та неупереджений огляд сучасного стану наукової розробки теми (аналіз попередніх досліджень). У тексті допускається посилання на повідомлення та інформацію, отриману в приватній розмові, у цьому випадку автор гарантує узгодження такого цитування зі своїм співрозмовником, а також те, що співрозмовник мав можливість ознайомитися з рукописом та розуміти контекст згадування свого імені. У тексті статті авторам дозволяється посилатися на власні, неопубліковані результати досліджень чи спостережень. Допускається посилання на статті, подані до друку, але ще не опубліковані в списку літератури (в дужках вказується «у друку»). Посилання на особисті повідомлення та неопубліковані спостереження не можуть бути опубліковані в бібліографії, допускаються лише посилання в тексті. Відповідальність за такі посилання несе автор.
 14. Автори мають можливість повідомити редакцію про виявлену помилку в своїх статтях, після чого редакція приймає рішення про її редагування, спростування або видалення. У разі редагування статті редакція видає окреме повідомлення про виправлення. Спростування (відкликання) статті відбувається на вимогу авторів, якщо суттєві помилки в статті роблять висновки дослідження недійсними. Відкликання статті відбувається після окремої заяви авторів до редакції. Про відкликання статті редколегія повідомляє в наступному номері.
 15. Автори зобов'язуються погоджуватися на правомірне використання творів інших авторів (третіх осіб), мати дозвіл на відтворення об'єктів авторського права.
 16. Редакція виявляє випадки протиправних дій авторів і вживає відповідних заходів щодо захисту цілісності наукового контенту. Перелік протиправних дій наведено нижче.
 • Спотворення приналежності (афіліаяції)
 • Порушення авторських прав / використання матеріалів третіх сторін без належного дозволу
 • Маніпуляція цитуванням
 • Надсилання повторних статей до інших редакційних колегій
 • Маніпуляції із зображеннями або даними
 • Маніпуляція з рецензуванням
 • Плагіат
 • Рерайт тексту / самоплагіат
 • Нерозкритий конфлікт інтересів
 • Неетичні дослідження