Інструкція для авторів

Правила для авторів

1. Автор відповідає за точність цитувань, покликань і надсилає лише оригінальні статті, які раніше ніде не публікувалися й не були надіслані до інших журналів.

2. Найкраще, якщо надіслана стаття є одноосібна, без співавторів. У випадку співавторів, головний редактор та редакційна колегія приймають до розгляду лише статті з одним співавтором.

3. Автори повинні уникати будь-яких конфліктів інтересів, які могли би вплинути на результати їх досліджень. Всі джерела підтримки автора або дослідження повинні бути усунуті з надісланої статті.

4. Автор та співавтор заповнюють формуляр авторства, в якому вказують свій внесок у написання статті. Формуляр можна завантажити на цьому сайті.

Обсяг статті – до 20 000 символів з пробілами

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.

• колонцифра нижня, по центру сторінки.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.

 

У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж);

У кожному наступному рядку:

 

–          назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;

  • авторів вказують через кому та пробіл (п/ж), виключка – по центру. Ініціали авторів відокремлюється один від одного пробілом;

–          назва організації, в якій працює автор, виключка – по центру;

  • рядком нижче – номеру ORCID та e-mail. Номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

–          знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;

–          анотації українською мовою  (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

  • ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

 

Так само слід повторити англійською мовою:

 

  • назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
  • авторів вказують через кому та пробіл (п/ж), виключка – по центру. Ініціали авторів відокремлюється один від одного пробілом;

–          назва організації, в якій працює автор, виключка – по центру;

  • рядком нижче – номеру ORCID та e-mail. Номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

–          знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;

–          анотації англійською мовою  (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

–          ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

 

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) визначає автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Обсяг анотації українською до 400 - 500 друкованих знаків. Анотації англійською мовою до 2500 друкованих знаків.

Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Усі частини статті повинні бути виділені.

Посилання на літературу слід подавати шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки двокрапкою [Коновалець, 2002: 45].

Так само подають покликання на іноземних авторів [Nora, 1989: 7-25].

Якщо подається посилання на збірник статей, замість прізвища автора можна вказувати або прізвище відповідального редактора (або укладача) збірника, або одне чи два слова з назви збірника. Якщо подається посилання на матеріал, автор чи укладач якого не відомий (газетна замітка й т.п.), також вказується одне чи два слова з початку заголовка матеріалу [Листи й телеграми, 2009: 33].

При посиланні на статті або книги, написані спільно двома авторами, вказуються обидва автори [Волосник, Онацкий, 2016: 36].

При посиланні на статті чи книги, написані спільно трьома або більше авторами, слід вказувати прізвище першого автора і писати «та ін.» [Іванов та ін., 2009]; на зарубіжні видання – «et al.» [Smith et al., 2001].

Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: [ЦДІА, м.Львів. Ф. 12. Оп. 31. Спр. 1154. Арк. 89].

 Список використаних джерел і літератури – оформляти СУВОРО відповідно до формату APA Style (зразки оформлення за цим форматом див. тут: https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style).

Schmidt, F. L., & Oh, I.-S. (2016). The crisis of confidence in research findings in psychology: Is lack of replication the real problem? Or is it something else? Archives of Scientific Psychology, 4, 32–37.

Після списку використаних джерел і літератури подається англійською мовою «References» (англійською мовою) форматом APA Style (зразки оформлення за цим форматом див. тут: https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style).

Надсилання матеріалів:

Авторські матеріали подаються до редколегії вісника через відповідального секретаря:

79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра історії, музеєзнавства і культурної спадщини, к.і.н., доцент Хома Іван Ярославович, 032 2582159, khomaivan@ukr.net

AttachmentSize
authorshipstatement.docx15.09 KB