Історико-культурна спадщина України у цивілізаційному діалозі

2014;
: сс. 45 - 48
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Уточнено понятійно-категоріальний апарат із проблематики дослідження. Проаналізовано історичні аспекти становлення європейської цивілізації та культурної спадщини. Досліджено роль культурної дипломатії у вираженні національної ідентичності. Підкреслено важливість постійного та взаємного діалогу національних культур для політичного, економічного та культурного зближення народів Європи та світу. Розглянуто діяльність України щодо оновлення Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

1. Закон України "Про охорону культурної спадщинu"[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 2. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини {Про приєднання до Конвенції див. Закон № 132-VI (132-17) від 06.03.2008} [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d69. 3. Літопис від- родження пам’яток // Пам’ятки України. — 1998. — № 1. — С. 180. 4. Мастеница Е.Н. Культурное наследие и музей: проблема взаимодетерминации / Е.Н. Мастеница // Научно-исследовательская работа в музее. Тезисы докладов на VIII всероссийской научно-практической конференции МГУКИ (Москва, кафедра музееведения, 29–30 ноября 2005 года). Науч. ред. Н.Г. Самарина; сост. Н.И. Решетников И.Б. Хмельницкая. — М.: МГУКИ. — 2005. — С.14—22. 5. Михальченко М. І. Цивілізаційна визначеність України: сутність, проблеми, перспективи // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього. — К.: Інститут європейських досліджень НАН України, ч. IV, 2009. — С. 5–37. 5. Наринский М., Карев В. Общие истоки европейской цивилизации / М. Наринский, В. Карев // Европейский альманах. — М.: Наука. — 1991. — С. 18–29. 6. Пахльовська О. Територія без Батьківщини, або Ітака, якої не було / О. Пахльовська // Український тиждень. — № 33–34 (146–147), 13–26 серпня 2010. — С. 24–27. 7. Сердюк О. Попередній Список всесвітньої культурної спадщини. Проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Сердюк. — Режим доступу: file://localhost/E:/Museum/НДІ%20пам’яткоохоронних%20досліджень%20%20%20Дослідження%20культурної%20спадщини.htm. 8. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.unesco.org. 9. Cultural Diplomacy [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/602869