Конвенції юнеско як базова складова національної системи правового регулювання пам’яткоохоронної діяльності: понятійно-термінологічний аспект

2014;
: cc. 101 - 105
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі порівняння норм конвенцій ЮНЕСКО, які ратифікувала Україна, та національного законодавства проаналізовано особливості застосування базових понять пам’яткоохоронної сфери у конвенціях ЮНЕСКО та національному законодавстві, здійснено спробу встановити їхню ієрархію, запропоновано способи подолання розбіжностей під час використання існуючого понятійно-термінологічного апарату.

1. Акуленко В. І. Охорона скарбів як пам’яток історії та культури у внутрішньому і міжнародному праві / В. І. Акуленко // Пам’ятки України: Історія та культура. — 2003. — № 4. — С. 52–61. 2. Андрес Г. О. Проблема збереження рухомих пам’яток у період трансформаційних процесів пам’яткоохоронної галузі України / Г. О. Андерс // Питання культурології: зб. наук. ст. — К., 2008. — Вип. 24. — С. 6–11. 3. Герич В.П. Охорона культурної спадщини в Україні та Польщі — порівняльний аналіз / Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень», м. Київ, 2010 р. // Праці НДІ пам’ятко- охоронних досліджень. — Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. — Вип. 6. — Ч. 4. — 576 с. — С. 307–324. 4. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2004. — № 50. — С. 540. 5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 23.09.2008 р. № 574-VI (574-17) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2000. — № 39. — С. 333. 6. Іванов С. В., Курганська К. Ю. Деякі термінологічні аспекти визначення предмету охорони історичних об’єктів культурної спадщини / Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень», м. Київ, 2010 р. // Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень. — Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. — Вип. 6. — Ч. 4. — 576 с. — С. 362–370. 7. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954 г. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_157 8. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14.11.1970 р. (Конвенцію ратифіковано із заявою Указом Президії ВР УРСР № 5396-XI (5396-11) від 10.02.1988). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_186 9. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. (Конвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради № 6673-XI (6673-11) від 04.10.88). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_089 10. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини 17.10.2003 р. (Про приєднання до Конвенції див. Закон № 132-VI (132-17) від 06.03.2008). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d69 11. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини від 02.11.2001 р. (Конвенцію ратифіковано із заявами Законом № 164-V (164-16) від 20.09.2006). Ст.1. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c52 12. Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України: моногр. / Т.В. Курило; Львів. юрид. ін-т МВС України. — Л.: Новий Світ, 2006. — 151 с. 13. Курило Т. Проблеми реалізації законодавства України про охорону культурної спадщини та деякі шляхи їх подолання / Т. Курило // Право України. — 2003. — № 3. — C. 125–126. 15. Основи пам’яткознавства / За ред. Л.О. Гріффена, О.М. Титової. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 380 с. 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 р. № 466, Київ. Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF 17. Прибєга Л.. Міжнародна охорона історико-культурної спадщини / Л. В. Прибєга // Праці центру пам’яткознавства. — К., 1992. — Вип. 1. — C. 40–52. 18. Прибєга Л. Національна нормативно-правова та міжнародна охорона культурної спадщини / НДІ пам’яткоохоронних досліджень. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=10&itemID=459 19. Про затвердження Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 17.03.2006, № 353. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-2006-%D0%BF 20. Терес Н. Україна в міжнародній охороні культурних цінностей / Н. Терес // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. — К., 2005. — Вип. 53. — Ч. 1. — С. 48–51. 21. Терес Н. В. Міжнародна охорона нематеріальної культурної спадщини: світовий та український досвід / Н. В. Терес // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2011. — Вип. 36. — С. 58–63. 22. Титова О. М. Деякі актуальні питання збереження культурної спадщини України / О.М. Титова // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. — К., 2009. — Вип. 16. — С. 5–10. 23. Юринець Ю. Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов’язань України: правозастосування та судова практика / Ю. Юринець // Вісник господарського судочинства. — 2011. — № 4. — C. 92–102. 24. Яковина М. Передмова / В кн.: Між- народні засади охорони нерухомої культурної спадщини / М. Яковина. — К.: Фенікс, 2008. — С. 3–6. 25. Identification and Documentation of Modern Heritage // World Heritage. Papers 5. — Paris, 2003. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/series/5/ 26. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/documents/publi_basictexts_en.pdf