Історико-культурне й етнонаціональне у філософорелігійних ідеях: із темпоритміки інновацій

2015;
: cc. 105 - 109
1
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

На підставі спадщини українських мислителів 40-х рр. ХІХ — 70-х рр. ХХ ст. висвітлено темпоритміку історико-культурного й етнонаціонального у контексті (між)релігійних комунікацій і міждисциплінарного простору. Об’єктом вивчення стали: ідея Бога в структурі людини і світобудови, а також ідея істинності та повноти (між)релігійних комунікацій.

З інноваційного погляду стверджено: у філософорелігійних ідеях існує історична закономірність цілісності та системної згармонізованості процесів.

1. Бердяев Н. Философская истина и интеллигент- ская правда / Николай Бердяев // Вехи: сб. статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка. — М. : Новости (АПН), 1990. — С. 5–26. — (Репринтне відтворення видання 1909 р.). 2. [Ґоґоцький С.]. Философский лексикон / [Ґоґоцький С.]. — Киев: В Университетской типографии, 1857. — Т. 1: А. Б. В. — На титульнім аркуші надруковано «С. Г.» — криптонім автора. 3. [Іларіон Архиєп.]. Церква під монголами в ХІІІ— ХІV ст. / [Архиєп. Іларіон]. — Одеса, 1942. — 37 с. — (Український Чорноморський інститут; на правах рукопису). 4. Іларіон Митр. Бережімо свої рідні традиції! / Митр. Іларіон // Наша Культура [Вінніпеґ]. — 1952. — Ч. 2 (179). — Груд. — С. 5–8. 5. Іларіон Митр. Обожнення людини — ціль людського життя. Богословська студія / Іларіон Митр. — Вінніпеґ: Українське Наукове Православне Богословське Товариство, 1954. — 90 с. 6. Іларіон Митр. Книга нашого буття на Чужині. Бережімо все своє рідне! Ідеологічно-історичні нариси / Іларіон Митр. — Вінніпеґ: Українське Наукове Богословське Товариство, 1956. — 167 с. 7. Іларіон Митр. Мої проповіді / Митр. Іларіон. — Частина 1. — Вінніпеґ : Накл. Т-ва «Волинь», 1973. — 187 с. 8. Іларіон Митр. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / Митр. Іларіон. — Київ: АТ «Обереги», 1992. — 424 с. — (Факсиміле видання 1965 року [Вінніпеґ]). 9. Карпов В. Введение в философию. Сочинение проф. СПб. Д[уховной] А[кадемии] В. Карпова / Василий Карпов. — Санкт-Петербург: В Типографии Иг. Глазунова, 1840. — 136 с. 10. Козлов А. Сознание Бога и знание о Боге. Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия Божия / Алексей Козлов // Вопросы Философии и Психологии [Москва]. — 1895. — Кн. 4 (29). — Сент. — С. 445–460. 11. Козловець М. Р. Ідентичність у глобалізованому світі // Практична філософія [Київ]. — 2011. — № 4(42). — С. 46–53. 12. [Кресіна І., Панібудьласка В.]. Етнос // Мала енциклопедія етнодер- жавотворення / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К. : Довіра ; Ґенеза, 1996. — 942 с. 13. Литов- ченко В. П. Трансформація язичницьких ідеалів під впливом християнської ідеології // Ґілея [Київ]. — 2012. — Вип. 64 (№ 9). — С. 319–324. 14. Олесницкий М. А. Нравственность егпитян // Труды Киевской Духовной Академии. — 1885. — № 3. — С. 317–361. 15. Пастушенко Л. А. Ідея церковного відродження на сторінках часопису «Христианская мисль» (1916 —1917) // Наук. зап. НаУКМА. — 2012. — Том 128. — С. 64–71.