Наскрізна конструкторська підготовка спеціалістів та магістрів на кафедрі конструювання верстатів та машин механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ"

Authors: 

В. Струтинський, В. Гейчук

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

В роботі проаналізовані останні дослідження в галузі науково-методологічних основ та підходів до формування технічних знань, теоретико-методологічних проблем підготовки фахівців конструкторського напрямку та інноваційних методик їх навчання та співставлені сучасні вимоги до професійних компетенцій випускників в області техніки і технології і завдання соціально економічного розвитку країни. Базуючись на результатах аналізу виявлені основні завдання з підготовки фахівців проектно- конструкторського напрямку та окреслені шляхи вирішення виявлених завдань при підготовці фахівців конструкторського напрямку, зокрема спеціальності «Металорізальні верстати та системи»

1. Чучалин А.И. Уровни компетенций выпускников инженерных программ // Высшее образование в России. — 2009. — № 11. — С. 9-13. 2. Чучалин А.И. Опыт формирования профессиональных и универсальных компетенций выпускников инженерных программ в зарубежных вузах / А.И. Чучалин, М.Г. Минин, Е.С. Кулюкина // Высшее образование в России. — 2010. — № 10. — С. 105-116. 3. Вехтер Е.В. Теоретико-методологические аспекты проблемы формирования проектно- конструкторских компетенций у студентов технического профиля // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — № 354. — С. 167–171. 4. Вехтер Е.В., Сафьянников И.А. Условия и факторы, влияющие на эффективную подготовку студентов к проектно-конструкторской деятельности // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 2; www.science-education.ru/108-8954. 5. Торосян В.Ф. Проектно-конструкторская деятельность как составляющая профессиональной подготовки студентов «завода-втуза» / В.Ф. Торосян, Д.А. Чинахов // Фундаментальные исследования. — 2007. − № 9. С.109-110. 6. Авраменко О.Б. Науково-методологічні основи формування технічних знань // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. — 2012. − Вип. 33. − Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». − C.204- 209. 7. Балякин А.В. Реализация методики подготовки специалистов на основе сквозного использования CAD/CAM/CAE систем для авиационного двигателестроения / А.В. Балякин, А.И. Ермаков, Н.Д. Проничев, Л.А. Чемпинский // Вестник СГАУ. — 2011, № 3, Часть 2. — С. 323-329. 8. Гейчук В.М. Створення роторних верстатів для магнітно-абразивної обробки на основі синтезу кінематики процесу та модульного принципу // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. праць. — Краматорськ. 2012. Вип. 30. С. 127-136. 9. Дрозденко В.М. Науково-технічні проблеми верстатобудування та їх вирішення при розробці нової гами металорізальних верстатів київського верстатобудівного заводу/Дрозденко В.М., Перфілов В.Е., Піддубний П.О., Ципоренко В.О., Струтинський В.Б.,Литвин О.В., Гейчук В.М., Кравець О.М. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Машинобудування. — вип. 54, 2008. с. 220-238. 10. Струтинський В.Б. Вплив гіроскопічних моментів на обертові деталі шпиндельного вузла верстата паралельної кінематики / В.Б. Струтинський, О.Я. Юрчишин, В.А. Рудаков // Вісник НТУУ «КПІ», серія машинобудування. — № 66. — 2012. — С.26-31.