Адміністративно-правова природа інформаційної безпеки

Ostapenko O., Baik O. "Administrative and legal nature of information security"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/admini...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук

В статті розглянуто питання, що пов’язані з адміністративно-правовою природою інформаційної безпеки населення України та її забезпеченням в умовах кризи у сфері економіки, зменшення соціального захисту населення, зростання зовнішньої загрози від інших країн та ведення інформаційної війни проти України окремими країнами. Варто зазначити, що своєчасними щодо цього є заходи української влади, спрямовані на захист держави, її територіальної цілісності і безпеки населення країни. Основою цього є Стратегія воєнної безпеки «Воєнна безпека-всеохоплююча оборона»(2021 р.), що передбачає комплекс заходів, до яких належать:

− протидія Української держави в кіберпросторі та нав’язування своєї волі в інформаційному просторові;

− налагодження публічними органами управління надійних каналів комунікації з населенням … у ході всеохоплюючої оборони;

− конкуренція України з іншими державами у створенні сучасних інформаційних технологій (систем) з метою отримання повної та достовірної упереджувальної інформації для своєчасного ухвалення рішень щодо забезпечення воєнної безпеки держави;

− розгортання захищеної мережі обміну інформацією між органами управління сил оборони, яка відповідає вимогам до захисту інформації [1].

Серед основних повноважень Кабінету Міністрів України (ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України») закріплено положення щодо проведення політики інформатизації та сприяння становленню єдиного інформаційного простору на території України [2].

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» одним із завдань міністерств є інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики [3].

Звернемо увагу на нормативно-правове середовище, що пов’язано з адміністративно-правовим регулюванням відносин у сфері інформації. Основними засадами внутрішньої політики України у сфері національної безпеки і оборони, відповідно до ст.6 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», є забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина у сфері інформації [4].

У Законі України «Про запобігання корупції» серед повноважень Національного агентства передбачено інформування громадськості про здійснювані ними заходи щодо запобігання корупції (ст. 11), обмеження доступу до певної інформації (ст. 31), нерозголошення інформації (ст. 43) встановлює перелік інформації, яка зазначається в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 46), а також вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60) [5].

Про важливість інформації та її вплив на забезпечення національної безпеки йдеться у ст. 5 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», де передбачено, що держава вживає заходів, спрямованих на підвищення інформованості громадськості про злочини, вчинені представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів [6].

Варто звернути увагу на повноваження окремих спеціалізованих органів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням інформаційної безпеки в Україні. Так, серед повноважень Державного бюро розслідувань (п. 16 ст. 6 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»), спрямованих на захист національної безпеки, мова йде про забезпечення відповідно до законодавства й додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації [7].

Відкритість та прозорість є одним із принципів діяльності Національної поліції України, який передбачає: 1) забезпечення постійного інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність; 2) забезпечення доступу до публічної інформації володільцем якої вона є; 3) оприлюднення(поширення) інформації з обмеженим доступом, що також стосується оприлюднення нормативно-правових актів з обмеженим доступом (ст. 9 Закону України «Про національну поліцію») [8].

Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 р. № 106/2021 створено Центр протидії дезінформації, основним призначенням якого є протидія загрозам національної безпеки та національних інтересів України в інформаційній сфері, боротьба з пропагандою, деструктивними інформаційними впливами та компаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою [9].

Одним із принципів адміністративного судочинства в Україні є відкритість інформації щодо справи (ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства України), що закріплює право громадян на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення [10].

1. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy» vid 25 bereznia 2021 roku «Pro stratehiiu voiennoi bezpeky»: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 121/2021 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 25, 2021 «On the strategy of military security»: Decree of the President of Ukraine]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (accessed 07.05.2021).

2. Zakon Ukrayiny «Pro Kabinet Ministriv Ukrayiny» [Law of Ukraine «On the Cabinet of Ministers of Ukraine»]. Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian].

3. Zakon Ukrayiny «Pro tsentralni orhany vykonavchoyi vlady» [Law of Ukraine «On Central Executive Bodies»]. Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrayiny «Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut uchast u kryminal'nomu sudochynstvi» [Law of Ukraine «On Ensuring the Safety of Persons Participating in Criminal Proceedings»]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

5. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy (2014, October 14) № 1700-VII [On Prevention of Corruption: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (accessed 07.05.2021).

6. Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhn’oi symvoliky: Zakon Ukrainy (2015, April 9) № 317-VIIІ [On the Condemnation of Communist and National Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and the Prohibition of Propaganda of Their Symbols: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text (accessed 07.05.2021).

7. Pro Derzhavne biuro rozsliduvan: Zakon Ukrainy (2015, November 12) № 794-VIIІ [On the State Bureau of Investigation: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (accessed 07.05.2021).

8. Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy (2015, July 2) № 580-VIIІ [About the National Police: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (accessed 07.05.2021).

9. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 11 bereznia 2021 roku «Pro stvorennia Tsentru protydii dezinformatsii»: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2021, March 19) № 106/2021 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 11, 2021 «On the establishment of the Center for Countering Disinformation»: Decree of the President of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106/2021#Text (accessed 07.05.2021).

10. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian].

11. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. Kyiv: Pravova yednist [in Ukrainian].

12. Rymarenko, Yu. I., Kondratiev, Ya. Yu., Tatsii, V. Ya., Shemshuchenko, Yu. S (ed.) (2005). Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International Police Encyclopedia]. Kyiv: Kontsern «Vydavnychyi dim «In Yure» [in Ukrainian].

13. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: zbirnyk zakonodavchykh aktiv [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: a collection of legislative acts]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

14. Ukrainskyi radianskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian Soviet encyclopedic dictionary]. Kyiv: Akademiia nauk URSR [in Ukrainian].

15. Rozental, M. M. (ed.) (1975). Fіlosofskyi slovar. [Philosophical Dictionary]. Moscow: Polіtіzdat [in Russian].

16. Yeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV «Glorija-Trejd» [in Ukrainian].

17. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» [in Ukrainian].

18. Rymarenko, Yu. I., Kondratiev, Ya. Yu., Tatsii, V. Ya., Shemshuchenko, Yu. S (ed.) (2003). Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International Police Encyclopedia]. Kyiv: Kontsern «Vydavnychyi dim «In Yure» [in Ukrainian].

19. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (1999) Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]. Kyiv: «Ukr. entsykl.» [in Ukrainian].

20. Horodianenko, V. H. (ed.) (2008) Sotsiolohichna entsyklopediia [Sociological encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

21. Bytiak, Yu. P. (2010). Administratyvne pravo [Administrative law]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

22. Bandurka, O. M. (2004). Teoriia i praktyka upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrainy [Theory and practice of governing bodies of internal services of Ukraine]. Kharkiv [in Ukrainian].

23. Mykytiuk, M. A. (2018). Derzhavna okhorona v Ukraini – administratyvno-pravove rehuliuvannia [State protection in Ukraine – administrative-legal regulation]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

24. Lesko, N. V. (2017). Derzhavna polityka Ukrainy u sferi zakhystu ditei vid nasylstva ta inshykh protypravnykh dii: administratyvno-pravovi problemy formuvannia ta realizatsii. [State policy of Ukraine in the field of protection of children from violence and other illegal actions: administrative and legal problems of formation and implementation]. Kyiv: «Vydavnytstvo Liudmyla» [in Ukrainian].

25. Ortynska, N. V. (2016). Pravovyi status nepovnolitnikh: teoretyko-pravove doslidzhennia. [Legal status of minors: theoretical and legal research]. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

26. Denisova, O. S. (2003). Rol presy u pravovomu informuvanni hromadian Ukrainy [The role of the press in legal information of Ukrainian citizens]. Аuthor’s ref. dis. … Cand. jurid. Science. Kharkiv [in Ukrainian].

27. Yarmol, L. V. (2018). Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta problemy yurydychnoho zabezpechennia yikh realizatsii v Ukraini (teoretyko-pravove doslidzhennia). [Freedom of expression and problems of legal support of their implementation in Ukraine (theoretical and legal research)]. Lviv: Liha-Pres [in Ukrainian].

28. Dniprov, O. S. (2018). Vykonavcha vlada v Ukraini: teoretyko-kontseptualni pidkhody do rozuminnia sutnosti v suchasnykh umovakh transformatsii suspilstva. [Executive power in Ukraine: theoretical and conceptual approaches to understanding the essence in modern conditions of society transformation]. Kyiv: «Vydavnytstvo Liudmyla» [in Ukrainian].

29. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» [in Ukrainian].

30. Kazus [Mishap]. Retrieved from: https://www.lingvolive.com/en-us/translate/uk (accessed 07.05.2021).