Історія скла під мікроскопом: з яких ракурсів варто досліджувати гутництво

2016;
: cc. 57 - 62
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано основні підходи, принципи та методи, використання яких дає змогу цілісно та всебічно досліджувати історію скла. На прикладі гутництва кінця XV — I половини XIX ст. продемонстровано необхідність використання системного, проблемно-хронологічного та, особливо, міждисциплінарного підходів для забезпечення максимум детального дослідження цього господарського заняття.

1. Берест Р. Середньовічне гутне виробництво з  лісових угідь Унівської Святоуспенської лаври / Роман  Берест // Записки НТШ. – 2007. – Т. ССLIII. – С. 548–556.  2. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология / Жан-Клод  Гарден [пер. з фр. Л. Лавлинской, Л. Торшиной]. – М. :  Прогресс, 1983. – 295 с. 3. Голод І. Художнє склоробство у  західноукраїнських містах (До історії міського ремесла  України) / Ігор Голод // Скло в Україні. Історія та  сучасність : матер. наук. конф. / Західний науковий центр  НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я-  кевича НАН України, Львівська академія мистецтв ; відп.  ред. С. Мартинюк. – Львів, 1995. – С. 32–35. 4. Економічні  привілеї міста Львова XV–ХVІІI ст.: привілеї та статути  ремісничих цехів і купецьких корпорацій [Електронний  ресурс] / [упоряд. М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич,  Р. Шуст]. – Львів, 2013 – 2-е вид., випр. видання [Львівські  історичні пам’ятки. Т. IV]. – 825 с. – Режим доступу:  http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2013/Економічні-привілеї-Львова.pdf.//25.07.14. 5. Ковальченко И. Д. Методы  исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М. :  Наука, 1987. – 440 с. 6. Курдина Ю. Візантійський чинник  розвитку склярства на Русі / Юлія Курдина // Актуальні  проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб.  наук. пр. – Харків, 2014. – С. 15–22. 7. Курдина Ю. М.  До питання вивчення музейних збірок гутного скла /  Ю. М. Курдина // Історико-культурні студії. – 2014. –  Vol. 1, No. 1. – С. 35–39. 8. Мартинюк С. Скляна гута  кінця XVI – початку XVII століть в околицях лісових угідь  Унівської Святоуспенської Лаври / Святослав Мартинюк //  Археологічні дослідження Львівського університету. –  2002. – Вип. 5. – С. 344–361. 9. Михайлова Р. О. Метод  дослідження у мистецтвознавстві за роботами  В. П. Петрова-Домонтовича / Р. О. Михайлова // Вісник  КНУ ім. Т. Шевченка. Серія Філософія. Політологія. –  2005. – № 73–75. – С. 31–34. 10. Скринник-Миська Д.  Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культуро-  логічний аспект / Дарина Скринник-Миська // Народознавчі  зошити Інституту народознавства НАН України. –  2012. – № 1 (103). – С. 90–97. 11. Яковенко Н. Вступ до  історії / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 374 с.  12. Burszta J. Wieś і karczma / J. Burszta. – Warszawa :  Ludowa Społdzielnia Wydawnicza, 1950. – 288 s. 13. Mucha M.  Hutnictwo szkła we Wschodniej Wielkopolsce od XVII do  początku XIX wieku (autoreferat wygłoszony w trakcie obrony  pracy doktorskiej, w dniu 7 grudnia 2001 r. / Мaria Mucha //  Folia praehistorica Poznaniensia. – 2004. – T. XII. –  S. 317–322. 14. Wyrobisz A. Szkło w Polsce od XIV do XVII  wieku / Andrzej Wyrobisz. – Wrocław – Warszawa – Krakow :  Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1968. – 143 s.