Національна історико-культурна спадщина в системі історичної пам’яті та викликів сучасної глобалізації

1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Теоретично обґрунтувано соціогуманітарні трансформації, їхні загрози та можливості у сучасних глобалізаційних умовах розвитку українського суспільства. Увагу закцентовано на ролі та значенні національної історико-культурної спадщини для формування консолідаційного потенціалу об’єктивної історичної пам’яті та її використанні у культурно-пізнавальній сфері й міжнародній діяльності. З’ясовано роль історичних музеїв як важливих пам’яткоохоронних і дослідницьких установ у системі суспільних цінностей та змістовного наповнення національної ідеї. Встановлено загальні чинники, які впливають на формування національної ідентичності в межах глобального світосприйняття.

1. Веденєєв Д. В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації / Веденєєв Д. В. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2015. – № 3. – С. 3–10. 2. Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності / Ярослав Грицак. – К. : Грані-Т, 2008. – 232 с. (Серія “Deprofundis”). 3. Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 224 с. 4. Яковенко Н. Нова доба – нові підручники. Про потребу дискусії над підручниками з історії України / Н. Яковенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://www. novadoba.erg.ua/data/metod/yakovenko.rtf) 5. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі / Л. Зашкільняк // Україна – Європа – Світ. – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТИПУ ім. Гнатюка, 2009. – С. 156–159. 6. Нагорна Л. Історична пам’ять : теорії, дискурси, рефлексії. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. 7. Солдатенко В. Збережемо історичну правду // Науково- популярний альманах “Історичний календар 2011”. – К., 2010. – Вип. 14. – С. 404–412. 8. Артюх В. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій / В. Артюх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// soippo. – narod.ru/documents/koufzhuk/artuh.doc. 9. Денисенко Г., Денисенко О. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам’яті народу // Краєзнавство. – 2014. – № 1. – С. 139–150. 10. Зерній Ю. О. Історична пам’ять як
об’єкт державної політики / Ю. О. Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 71–76. 11. Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, 1 липня 2010 року, № 2411-VI [Електронни ресурс]. – Режим доступу: httр://zakon.rada.gov/ua/cgl-bin/ laws/
main.cg. 12. Экология культуры // Прошлое-будущему. Очерки и статьи. – Л. : Наука, 1985. – 575 с. 13. Веселова О. Увічнення пам’яті жертв голодомору- геноциду 1932–1933 років в Україні // Укр. іст. журн. – 2004. – № 2. – С. 50–67. 14. Див. “Ми затялися, полинів не
буде...” Про Асоціацію дослідників голоду-геноциду 1932– 33 років в Україні розповідає її голова Лідія Коваленко- Маняк. (Записав Володимир Кулик) // Сучасність. 1993. – № 1. – С. 91–95. 15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.niss.gov.ua./monitor/april08/20.htm