Науково-історична спадщина М. Лозинського

2016;
: cc. 87 - 91
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано науково-історичну спадщину М. Лозинського про процеси, що відбувались в Україні під час національно-визвольних змагань. Вказано, що основними напрямами наукових досліджень М. Лозинського була державно-правова та міжнародно-правова проблематика.

1. Кедрин І. Світлі і похмурі роки. «Галичина» М. Лозинського і чому її передруковано // Лозинський М. Галичина в роках 1918–1920 / І. Кедрин — Нью-Йорк : Червона Калина, 1970. — С. 7–12. 2. Осадчук С. Дипломатична діяльність М. Лозинського / С. Осадчук // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія юридична. — Львів, 2001. — Вип. 36. — С. 174–178. 3. Осадчук С. Внесок Михайла Лозинського у розвиток основ конституційного права / С. Осадчук // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія юридична. — Львів, 2000. — Вип. 35. — С. 147–154. 4. Олійник М. Дипломатична діяльність Михайла Лозинського на Паризькій мирній конференції 1919 р. / М. Олійник // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець» — Вип. 5. — Тернопіль. — 2009. — С. 25–31. 5. Сухий О. Історія Галичини в наукових працях Михайла Лозинського // Галичина: Між Сходом і Заходом: Нариси історії XIX — початку XX ст. / О. Сухий// Львівський державний університет ім. І. Франка: Інститут українознавства ім. І Крипякевича НАН України. — Львів, 1997. — С. 162–178. 6. Сухий О. Михайло Лозинський: сторінки політичної біографії / О. Сухий // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — Вип. 3. — С. 70–75. 7. Бутенко В. І. М. Лозинський як історик і учасник національно-визволь- ного руху в Західній Україні (перша чверть XX ст.) / В. І. Бутенко, К. В. Філіппов// Проблеми історії та методології історичної науки. Харківський історіо- графічний збірник. — Харків : Бізнес Ін форм, 1998. — Вип. 3. — C. 140–146. 8. Стецюк Н. Михайло Лозинський — визначний український вчений — правознавець / Н. Стецюк // Вибори та демократія. — 2007. — № 3 (13). — С. 55–59. 9. Бутенко В. І., Лапчипська Н. В. Історія в особах: М. Лозинський в національно-визвольному русі початку XX ст. та в революції 1918–1919 рр. в західноукраїнських землях / В. І. Бутенко, Н. В. Лапчипська // Вісник Харківсь- кого державного університету. — 1998. — № 413: Історія. — Вип. 30. — Харків, 1998. — C. 103–113. 10. Український Вільний Університет в Празі в роках 1921–1926. — Прага, 1927. 11. Лозинський М. «Охорона національних меншос- тей у міжнародному праві» / М. Лозинський // Науковий збірник Українського університету в Празі. — Прага, 1923. — Т. 1. — С. 89–103. 12. Олійник М. А. Громадсько- політична і науково-публіцистична діяльність Михайла Лозинського : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 — історія України / М. А. Олійник . — Львів, 2011. — 19 с.