Пам’ятки гутництва у музеях: проблеми збереження та популяризаціїі

2017;
: cc. 51 - 58
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано археологічні пам’ятки гутництва, а саме скляні вироби, які зберігаються в Львівському історичному музеї, Історико-крєзнавчому музеї м. Винник, Володимир-Волинському історико-краєзнавчому музеї та Кременецькому районному краєзнавчому музеї. Звернуто увагу на те, що у вказаних музеях наявні абсолютні різні за обсягом збірки скла. Водночас вказується на необхідність наукового переосмислення рівня гутництва для полегшення вирішення питання інтерпретації речових пам’яток гутництва та їхньої подальшої популяризації.

1. Балакін С. Деякі матеріали до археологічної картки Києво-Печерської лаври / С. Балакін // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. — 2007. — Вип. 16. — С. 161–168. 2. Берест Р. Середньовічне гутне виробництво з лісових угідь Унівської Святоуспенської лаври / Роман Берест // Записки НТШ. — 2007. — Т. ССLIII. — С. 548–556. 3. Гупало В. Скляні вироби із розкопок у колишньому бернардинському костелі в Дубні / В. Гупало, М. Лосик // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2009. — Вип. 13. — С. 263–275. 4. Інструкція з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини музейного фонду України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/88140. 5. Мартинюк С. Давнє скло в Україні / С. Мартинюк // Скло України / [ред. кол. Д. М. Олійник [та ін.]. — К. : Світ успіху, 2004. — С. 176–196. 6. Мартинюк С. Скляна гута кінця XVI — початку XVII століть в околицях лісових угідь Унівської Святоуспенської Лаври / С. Мартинюк // Археологічні дослідження Львівського університету. — 2002. — Вип. 5. — С. 344–361. 7. Мартинюк С. Коростівська скляна гута / С. Мартинюк // Скло в Україні. Історія та сучасність: матеріали наукової конференції / Західний науковий центр НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівська академія мистецтв; відп. ред. С. Мартинюк. — Львів, 1995. — С. 41— 45. 8. Петрякова Ф. Звіт. Гутне виробництво в Галичині. Історичний розвиток, традиції та сучасність / Ф. Петрякова, С. Мартинюк, М. Лосик / Архів Львівської академії мистецтв. — ДБ № С 01 — 98. — Львів, 2003. — 66 с. 9. Починок Е. Скляний посуд з території Старого Арсеналу / Е. Починок // Лаврський альманах. — 2005. — № 21 (Спецвипуск 8). — С. 43–46. 10. Рудий В. Археологічні дослідження НДЛ-81 Львівського університету на Стрийщині в 2000 — 2001 рр. / В. Рудий, В. Касюхнич, Г. Вітвіцька // Археологічні дослідження Львівського університету. — 2003. — Вип. 6. — С. 16–37. 11. Терський С. Звіт про археологічні розкопки на пл. Старий Ринок у м. Львові в 1997 р. / С. Терський / Науковий архів Львівського історичного музею. — Львів, 1998. — 67 с. 12. Терський С. Звіт про археологічні розкопки у м. Воло- димир-Волинський в 1999 р. / С. Терський / Науковий архів Львівського історичного музею. — Львів, 1999. — 78 с. 13. Харитонова О. Українське гутне скло в турецькому археологічному комплексі XVII століття / О. Харитонова // Нові дослідження пам`яток козацької доби в Україні. — 2008. — Вип. 17. — С. 370–373. 14. Шишак В. Результати археологічного нагляду у м. Львові 2002 — 2003 рр. / В. Шишак, С. Андреєв, О. Лазурко, Ю. Лукомський // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр. — К., 2004. — С. 345–346. 15. Шишак В. Археологічно — архітектурні дослідження по вул. Руській у Львові 2002 р. / В. Шишак, Ю. Лукомський, О. Осаульчук // Археологічні відкриття в Україні 2002 — 2003 рр. — К., 2004. — С. 346–350. 16. Шовкопляс А. Некоторые гутные стеклянные изделия из Киева / А. Шовкопляс // Культура средневековой Руси. — Ленинград: Наука, 1974. — С. 81–85. 17. Garas M. Wyroby szklane / M. Garas, H. Karwowska // Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie / Praza zbiorowa pod redakcją H. Karwowskiej, A. Andrzejewskiego. — Białymstok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2013. — S. 257–286. 18. Gołębiewski A. Puchary szklane typu Römer z terenu Polski północnej / A. Gołębiewski // Kwartalnik historii kultury materialnej. — 1988. — No. 3. — S. 433–448. 19. Sedláčková H. Das Glas deutscher Provenienz in Mähren, Tschechische Republik [Електронний ресурс] / H. Sedláčková // Glasproduktion. Archäologie und Geschichte: beiträge zum 4. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas. — Trier: Kliomedia, 2012. — S. 143–155. (Interdisziplinärer Dialog zwischen Archäologie und Geschichte; band 2). — Режим доступу: https://www.academia.edu/3079798/Das_Glas_deutscher_Provenienz_in_Mahren.... 20. Wyrobisz A. Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku / Andrzej Wyrobisz. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1968. — 143 s. 21. Історико-краєзнавчий музей м. Винники, фондова група «Археологія», (далі ВІКМ Арх.) № 15639. — Ручка кухля. 22. ВІКМ Арх. № 15806 — Кухоль. 23. ВІКМ Арх. № 15826 — Фрагмент штофа. 24. ВІКМ Арх № 15827 — Дзвінкоподібний келих. 25. Історико-краєзнавчий музей м. Володимир-Волинський, фондова група «Краєзнавчий відділ» (далі— КВ), № 224 — Ніжка скляної посудини. 26. КВ 4580 Ніжка келиха. 27. КВ № 8135 — Склянка, декорована наліпними кругами скла. 28. Кременецький районний історичний музей (далі — ККМ) № 6770 — Ніжка на балясинці. 29. ККМ № 7677— Денце штофа. 30. ККМ № 7678 — Ніжка бокала. 31. ККМ № 9040 — Кухлик. 32. Львівський історичний музей, Фонд «Археологія Нової доби» (далі ЛІМ АНД) № 580 — Фрагмент товстостінної пляшки. 33. ЛІМ АНД № 538 — Основа піддона скляної посудини. 34. ЛІМ АНД № 534, 535 — Фрагменти стінок посудин, орнаментовані по гарячому склі. 35. ЛІМ АНД № 666, 673, 677, 678 — Ручки скляних виробів. 36. ЛІМ АНД № 984-988 — Скляні клейма XVIII — XIX ст., виявлені на вул. Лесі Українки під час розкопок у 2012 р. 37. Львівський історичний музей, фонд «Київська Русь» (далі ЛІМ КР) № 8223 — Фрагмент келиха з Крилоса. 38. ЛІМ КР № 13801 — Фрагмент келиха з Крилоса. 39. ЛІМ КР № 2224 — Фрагмент плесканки з Крилоса. 40. ЛІМ КР № 8226 — Вінце скляної посудини з Крилоса. 41. ЛІМ КР № 8228 — Ручка скляної посудини з Крилоса 42. ЛІМ КР № 8229 — Денце скляної посудини у формі розетки з Крилоса. 43. Львівський історичний музей, фондова група «Скло» (далі ЛІМ СК) № 27 — Графин. 44. ЛІМ СК 53–55 — Келихи.