ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАЧІВ САНТИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена проблемі визначення початкової швидкості снаряду із використанням траєкторних вимірювачів на вогневій позиції. Такі вимірювачі у сукупності із балістичними розрахунками дають можливість здійснювати вимірювання початкової швидкості снаряду і розраховувати балістичні поправки для зменьшення часу готовності до відкриття вогню та підвищення точності стрільби. Технічний бік проблеми полягає у більш привабливих сигнальних характеристиках вимірювачів сантиметрового діапазону, але неприйнятних для практичного використання їх габаритних показників. Проведена параметрична оптимізація показала можливість використання вимірювачів міліметрового діапазону в обмежених, але придатних до практичного застосування, умовах траєкторних вимірювань.

[1]     Керівництво з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії / [М. В.  Бахмат, М. Я.  Олійник, С. М.  Свідерок та ін.]. – Львів: НАСВ, 2019. – 148 с.

[2]     Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы (основы статистической теории). -
М.: Сов. радио, 1968. -468 с.

[3]     Тихонов В.И., Миронов М.А. Марковские процессы. Москва, Сов. радио, 1977, 488 с.

[4]     Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. –М.: Госэнергоиздат, 1956.

[5]     Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Том 2. Теория нелинейной модуляции. Пер. с англ. под ред. проф. В.Т. Горяинова. -М.: Сов. радио, 1975. -344с.

[6]     Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. Москва, Связь, 1972.

[7]     Ярлыков М.С. Применение марковской теории нелинейной фильтрации в ра-диотехнике. -М.: Сов. радио, 1980. -360 с.

[8]     Бондарєв А.П., Мартинів М.С. Пристрій фазової автопідстройки частоти. Патент України на вина-хід № 66435, бюл. № 5, 2004.

[9]     Бондарєв А.П., Мартинів М.С. Порівняльне імітаційне моделювання пристроїв слідкування за несучою радіолокаційного сигналу. Моделювання та інформаційні технології, 2006, вип. 35, с. 85–90.

[10]  Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Підвищення завадостійкості демодулятора фазомодульованого сигналу // Відбір і обробка інформації. –2007. –Вип. 26(102). –С. 65-73.

[11]  Bondariev А., Altunin S., Horbatyi I., Maksymiv І. Firmware implementation and experimental research of the phase-locked loop with improved noise immunity. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, № 5/9 (95), р. 17–25.

[12]  Бобало Ю.Я., Бондарєв А.П., Максимів І.П. Виявлення області працездатності модифікованого детектора QPSK сигналів // Вісник Нац. ун-¬ту “Львів. політехніка”. – 2011. - № 705 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С.3-9.

[13]  Bondariev А., Budaretskyi Yu., Oliinyk M. Comparative analysis of simulation results of tracking trajector meters. Information and communication technologies, electronic engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 1–11 (2021)