МЕТОД ДВОКАСКАДНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ СТЕГАНОКОМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автори:
1
V. N. Karazin Kharkiv National University

В статті потреба подальшого розвитку держави безпосередньо пов'язаний з: рішенням питань щодо підвищення обороноздатності та інформаційної безпеки; розвитком інформаційно-інтелектуальних систем. Обґрунтовується необхідність забезпечити потрібний рівень повноти інформації, дотримання вимог її актуальності, досягнення та підтримки належного рівня цілісності, доступності та конфіденційності. В статті наголошено, що для цього будуються комплексні системи кодування та захисту інформації. Показується, що останнім часом для додаткового підвищення рівня безпеки інформаційних ресурсів використовуються методи прихованого вбудовування інформації. В даній сфері науково-прикладних досліджень окреслюється напрямок своєчасної доставки цілісної відеоінформації в захищеному режимі. Для захисту можуть використовуватись: мета-повідомлення, які утворюються на основі інтелектуального аналізу відеокадрів; окремі відеосегменти аерофотознімків, що містять найбільш значиму для прийняття рішень інформацію. В даній статті досліджуються клас методів стеганографічних перетворень, які пов’язані з вбудовуванням повідомлень до цифрових контейнерів, які утворюються потоком відео-сегментів (ВС). Однак існуючі стеганографічні системи будуються переважно на використання кількості доступної до скорочення психовізуальної (ПСВ) надмірності. Тому збільшення стеганографічної ємності призводить до втрат цілісності та оперативності доставки відео-контейнерної інформації. Створено стеганокомпресійне кодування в стегано-поліадичному базисі на основі врахування допустимої для скорочення кількості надмірності. В цьому випадку в процесі компресії складових ВС організується безпосередня вбудовування прихованої інформації. Приховування інформації здійснюється технологічними етапами в залежності від компресійного перетворення перехідного синтаксису стегано-послідовність. Ключовим етапом є технологія двокаскадної імплементації доданих до стегано-послідовностей елементів приховується повідомлення до синтаксису стеганокомпресійного представлення складових ВС

[1].   Fridrich J. Steganalysis of LSB encoding of Color Images / Fridrich J., Du R., Long M. // Proccedings of ICME 2000, New York City, July 31 – August 2, New York, USA.

[2].   Бараннік Д.В. Метод непрямого стеганографічного приховування даних з урахуванням інформації контуру / Д.В. Бараннік, В.В. Бараннік, О.М. Шатун // Наукоємні технології. – 2018. – №2(38). –
С. 226–231.

[3].   Barannik V., Barannik D. Barannik N.,  Indirect Steganographic Embedding Method Based On Modifications of The Basis of the Polyadic System. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2020): proceedings of 15 th IEEE International Conference, 2020. P. 699–702. DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235522.

[4].   Бараннік В.В., Шульгін С.С., Бараннік Н.В., Бабенко Ю.М., Пугачев Р.В. Проблематичні аспекти забезпечення дистанційного відеосервісу в кризовій ситуації. Кібербезпека. освіта, наука, техніка, 2020, №1(1), С. 13 – 22.

[5].   Medeni M.B. A novel Steganographic Protocol from Error-correcting Codes / M.B. Medeni, El.M Soudi // Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing. – 2010. –P.339-343.

[6].   Fridrich J. Stegoanalysis of LSB encoding in color image / J. Fridrich, R. Du, M. Long // ICME, 2000.

[7].   Barannik, V.V., Kulitsa, O., Tarasenko, D., Barannik, D., Podlesny, S., The video stream encoding method in infocommunication systems. IEEE 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (IEEE TCSET 2018), 2018, pp. 538-541. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336259.

[8].   Баранник  В.В.  Обоснование  значимых угроз безопасности видеоинформационного  ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления / В.В. Баранник, А.В. Власов, С.А. Сидченко // Информационно-управляющие системы на ЖД транспорте. – 2014.  №3.  С. 24 – 31.

[9].    Задирака В.К.Статистический анализ систем с цифровыми водяными знаками / В.К. Задирака,
Н.В. Кошкина, Л.Л. Никитенко // Штучный інтелект. 2008.  №3. – С.315-324

[10]. Adleman L. M., Shamir A., Rivest R. L., A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Communications of the ACM. 1978. Vol. 21. Iss. 2. P. 120–126. DOI: 10.1145/359340.359342.

[11]. Barannik D., Barannik V., Shatun O., Dodukh O., Tverdokhleb V. The indirect method of steganographic embedding of data in an image container based on the information of the contour // 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology. – 2018. – p. 490– 494. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8632155

[12]. Конахович Г.Ф. Защита информации в телекоммуникационных системах / Г.Ф. Конахович,
В.П. Климчик, С.М. Паук, В.Г. Потапов. – К.: МК – Пресс, 2005. – 288 с.

[13]. Fridrich J. New blind steganalysis and its implication / J. Fridrich, G. Miroslav // Proc. SPIE Elec-tronic Imaging, 2006.

[14]. V. Barannik, D. Barannik, S. Korotin, Olga Veselska Method of Safety of Informational Resources Utilizing the Indirect Steganography. “Development of technology analys for the content semantics,” in Engineer of XXI Century - We Design the Future, Bielsko-Biała, Poland: ATH, 2020. Р.195  202.

[15]. Barannik V., Alimpiev A., Barannik D., Barannik N. Detections of sustainable areas for steganographic embedding // East-West Design & Test Symposium (EWDTS). – IEEE, 2017. P. 555-558.
DOI: 10.1109/EWDTS.2017.8110028.

[16]. Задирака В.К. Новые подходы к разработке алгоритмов скрытия информации / В.К. Задирака,
Л.Л. Никитенко // Штучный інтелект. 2008.  №4. – С.353-357.

[17]. Fortrini M Steganography and digital watermarking: A global view / M. Fortrini // University of California, Davis. Available: http://lia.deis.unibo.it/Courses/RetiDiCalcolatori/Progretti00/fortini/project.pdf [June 2011].

[18]. Albert Lekakh, Tatyana Belikova, Oleksii Dovbenko, Oleksandr Dodukh. Method of Increasing the Capacity of Information Threat Detection Filters in Modern Information and Communication Systems. Advanced Information and Communications Technologies (AICT 2019): proceedings of the ІЕЕЕ 3rd International Conference, 2019. P. 426-429. DОІ: 10.1109/AIACT.2019.8847754.

[19]. Barannik D. Stegano-Compression Coding in a Non-Equalible Positional Base. Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020): proceedings of the IEEE 2nd International Conference, 2020. P. 83 – 86. DOI: 10.1109/ATIT50783.2020.9349328.

[20]. V. Barannik, D. Barannik, A. Lekakh "A steganographic method based on the modification of regions of the image with different saturation", Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018 14th International Conference on,2018, pp. 542-545.  DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336260

[21]. Rybko B. Information-Theoretical Approach to Steganographic Systems / B. Rybko, D. Ryabko // Proc. IEEE International Symposium on Information Theory, Nice, France, 2007. P.2461-2464.

[22]. Volodymyr Barannik, Dmitriy Barannik, Oleg Shatun, Veronika Kobtseva Development of an indirect method of steganographic data hiding in the container image contour // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochoronie Środowiska (IAPGOŚ). – 2018. – №4. – рр. 22 – 25.

[23]. Medeni M.B. A novel Steganographic Protocol from Error-correcting Codes / M.B. Medeni, El.M Soudi // Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing. – 2010. –P.339-343.

[24]. Barannik V., Khimenko V., Barannik N. Method of indirect information hiding  in the process of video compression. Radioelectronic and Computer Systems. 2021. №. 4. PP. 119–131. DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2021.4.

[25]. Bаrаnnіk V.V., Kаrреnkо S. Mеthоd оf thе 3-D іmаgе рrоcеssіng. Mоdеrn Рrоblеms оf Rаdіо Еngіnееrіng, Tеlеcоmmunіcаtіоns аnd Cоmрutеr Scіеncе (ІЕЕЕ TCSЕT 2008): proceedings of ІЕЕЕ Іntеrnаtіоnаl Cоnfеrеncе, 2008. P. 378-380.

[26]. Бараннік Д.В. Метод стеганокомпресійного кодування на основі поліадичного базису. Наукоємні технології. 2023. № 3. С. 271-279.

[27]. Бараннік Д.В. технологія приховування інформативного контенту в динамічному потоці відеосегментів. 2023. № 4. С. 408-415