Структуризація елементів протиерозійної стійкості ґрунту

1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет водного господарства та природокористування

Запропоновано логічно-математичний метод оцінки факторів розвитку водноерозійнних процесів, в основі якого - з'ясування відносин переваги на множині альтернатив в разі побудови математичної моделі реальної ситуації.

1.    Значение научных идей В.В. Докучаева для борьбы с засухой и эрозией в Лесостепном и Степном районе СССР. – Москва: АН СССР, 1955. 
2.    Кахнич П., Німкович Р., Черняга П. Ієрархічна модель приміської зони // Землевпорядний вісник. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53–56. 
3.    Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К.: НІСД, 2001. – 312 с. 
4.    Кузнєцов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. – М.: МГУ, 1996. 
5.    Кузнецова И.В. Роль органического вещества в образовании водопрочной структуры дерново-подзолистых почв // Почвоведение. – 1994. – № 11. 
6.    Ніколайчук К.М. Ієрархічна модель системи оціночних елементів земель населених пунктів // Вісник НУВГП. Вип. 2 (42), Ч. 1. – Рівне, 2008. – С.409–416. 
7.    Орловский А.И. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 208 с. 
8.    Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.
9.    Швебс Г.И. Теоретические основы эрозиоведения. – Киев–Одесса: ВШ, 1981.