математична модель

Дослідження зміни параметрів природного газу вздовж газопроводу з пошкодженнями

У роботі представлено математичну модель стаціонарного руху природного газу у похилому газопроводі, яка дає можливість обчислити значення параметрів газу (тиску, температури, фактора стисливості) у довільному перерізі газопроводу. Представлено також удосконалену авторами математичну модель, яка враховує зміну швидкості потоку газу вздовж газопроводу. Для підтвердження необхідності застосування удосконаленої математичної моделі виділено Комплекс 1, який характеризує вплив сил тертя та втрат тиску, та Комплекс 2, який визначає вплив швидкості потоку.

Stability of the medication distribution model in the body as an open system formed by subsystems

In the paper, the spread of medicine (toxin) in the body which is assumed to be an open system carrying out exchange with the environment is considered. The system itself is considered as a combination of two subsystems: blood and muscle. It is shown that the model can be unstable under some conditions and for a certain range of parameters. Solutions obtained with such parameter values do not correspond to the actual amount of the substance during intravenous injections.

USE OF MICROWAVE RADIATION FOR EFFECTIVE PURIFICATION OF WASTEWATER FROM ORGANIC COMPOUNDS

This article is devoted to the problem of using microwave radiation as a potentially effective method of cleaning wastewater from organic compounds. The problem of cleaning wastewater from organic contaminants in the food industry requires highly effective methods since protein compounds in wastewater can cause environmental hazards and complicate the cleaning process.

Мультиагентне моделювання організації дорожнього руху в міських агломераціях

Розглянуто особливості мультиагентного моделювання для оптимізації дорожнього руху в центральних районах міст. Оцінюючи унікальні виклики, пов’язані з високою концентрацією транспорту, пішоходів та історичної забудови, досліджено потенціал мультиагентних систем для ефективного вирішення проблеми заторів, безпеки та якості життя у міських умовах. Потенціал мультиагентного моделювання в контексті управління дорожнім рухом у центральних районах міста дає змогу визначити ключові виклики та можливості.

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ МЕМС

В даній статті розглянуто МЕМС актюатори різних типів (електростатичні, магнітні, п’єзоелектричні, термоактюатори). Розглянуто особливості їх конструкцій. Проаналізовано способи побудови математичних моделей цих актюаторів та можливості їх застосування при проектуванні складних технічних систем із застосуванням таких актюаторів. Наведено приклад розрахунку характеристики індуктивності наносоленоїда, який є складовою частиною електромагнітного актюатора.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОШИРЕННЯ ІНФРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

У цій дослідницькій статті пропонується побудова математичної моделі поширення інфразвукового сигналу. Побудована модель містить наступний набір вхідних даних: стандартне відхилення шуму вимірювань, швидкість поширення інфразвукової хвилі, ,координати давачів , азимут та час отримання інфразвукового сигналу давачами. Задана точність вхідних даних продискусована та обґрунтована.

Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Здійснено чисельну реалізацію математичної моделі напружено-деформівного стану та температурно-вологісних полів у процесі сушіння капілярно-пористих матеріалів та сформульовано задачу оптимізації. Проаналізовано вибір функції мети для побудови технологічних режимів процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів. Наведено методику побудови та досліджено безперервні режими процесу сушіння за допомогою розв’язання задачі оптимізації.

Нелінійні коливання слабкозв’язаних коливальних систем з врахуванням сил опору

Викладено методику якісного дослідження розв’язку математичної моделі коливань слабко зв’язаних коливальних систем на підставі загальних підходів теорії нелінійних крайових задач. Зазначена методика, що ґрунтується на застосуванні методу монотонності і методу Гальоркіна, дозволяє обґрунтувати коректність розв’язку моделі.

Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

Розглянута проблема оптимізації сумісної роботи газосховищ у складі газотранспортної системи України. Поставлені задачі і запропоновано алгоритми їх розв’язування. Отримані попередні оцінки потенціалу оптимізації роботи газосховищ та факторів впливу на величину таких оцінок.

Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроб- лено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.