математична модель

Modeling and mathematical analysis of drug addiction with the study of the effect of psychological and biological treatment

In this article, we propose a discrete mathematical model which describes the propagation of the drug phenomenon in a human population.  The population is unscrewed in five compartments: "$S$" People likely to become drug addicts, "$M$" Moderate drug addicts, "$H$" Heavy drug addicts, "$T$" People receiving drug addiction treatment, "$R$" The recovered people who have completely abstained from drug addiction.  Our goal is to find a better strategy to reduce the number of heavy addicts and to maximize the number of people receiving full treatment.  The tools of optimal c

Optimal control strategy for the administration of the third vaccine dose in the treatment of pandemic COVID-19

In this paper, we propose a mathematical model of COVID-19 infection, taking into account the division of the population according to vaccination criteria.  Our goal is to demonstrate the positive effect of receiving the third dose of the Corona vaccine.  We proposed two strategies to limit the spread of the COVID-19 pandemic respectively awareness programs on the importance of the third dose of the vaccine and the delivery of treatment to infected individuals who have health problems.  Pontryagin's maximum principle is applied in order to characterize the optimal contr

Визначення параметрів магнітозв’язаних котушок на підставі математичних моделей їх магнітних кіл

Запропоновано обчислення електромагнітних параметрів статичних і динамічних магнітозв’язаних котушок індуктивності на підставі математичних моделей їх магнітних кіл. Індуктивність і взаємоіндуктивність таких котушок визначаються з використанням геометричних розмірів самих котушок, взаємного розташування та фізичних параметрів середовища.

Математичне моделювання показника ефективності функціонування транспортно-виробничої системи в умовах кар’єру металургійного підприємства

Зазначено, що дослідження роботи кар’єрного автотранспорту дало змогу сформувати цільову функцію дослідження з урахуванням критерію ефективності всіх процесів системи, яка передбачає зниження витрат на функціонування транспортно-виробничої системи кар’єру металургійного підприємства, а саме, підсистем: “Надходження сировини”, “Переробка сировини”, “Збут сировини”. У процесі дослідження були виокремленні основні фактори, які впливають на показник витрат на функціонування підсистем.

Організація пасажирських залізничних перевезень на ділянці зі суміщеною колією Нижанковичі - Старжава

Зазначено, що пасажирські перевезення залізничним транспортом є важливою складовою забезпечення транскордонного співробітництва України з сусідніми країнами ЄС. З обох сторін кордону проводяться перетворення на транспорті, розробляються і впроваджуються директиви для встановлення єдиних правил і стандартів успішного функціонування транспорту і переміщення пасажирів. Водночас вдосконалюється організація руху з врахуванням особливостей інфраструктури, а також зміни потоків перевезень, зокрема потоків пасажирів на прикордонних ділянках.

Mathematical modeling of the gaming disorder model with media coverage: optimal control approach

In this article, we propose a PEARM mathematical model to depict the dynamic of a population that reacts in the spread of the gaming disorder with media coverage.  The basic reproduction number and existence of free equilibrium point and endimec equilibrium point are obtained with same fundamental properties of the model including existence and positivity as well as boundedness of equilibria are investigated.  By using Routh–Hurwitz criteria, the local stability of free equilibrium point and endimec equilibrium point are obtained.  Also, we propose an optimal strategy to implement the optim

Математична модель магнітного стану однофазного колекторного двигуна

Однофазні колекторні двигуни (ОКД) із послідовним збудженням мають просту конструкцію та невелику вартість, тому перспективні щодо застосування для приводу приладів побутової техніки та електричного ручного інструменту. Це зумовлює необхідність створення математичних моделей ОКД, які дали б змогу як розробляти нові, так і модернізувати наявні зразки таких двигунів. Мета статті – створення інженерної математичної моделі магнітного стану ОКД із використанням колових методів.

Розробка математичної моделі для одержання енергетичних характеристик турбоустановки з паровою турбіною К-325-23,5

Представлені результати математичного моделювання турбоустановки з паровою турбіною К-325-23,5. Математична модель турбіни являє собою систему рівнянь елементів теплової схеми та основних залежностей її робочих характеристик, які були отримані завдяки тепловим натурним випробуванням. Розроблена математична модель дозволяє коректувати результати натурних випробувань, будувати нормативні характеристики, а також проводити дослідження проміжних режимів роботи турбіни.

Використання клітинних автоматів при моделюванні процесів сушіння деревини у лісосушильній камері періодичної дії

В даній роботі розглядається сутність процесу сушіння деревини в лісосушильній камері періодичної дії. В роботі також наведено математичну модель лісосушильної камери, яка описує загальну суть фізичних процесів сушіння з використанням наявного в лісосушильній камері обладнання. Такий підхід дозволяє враховувати фізичні параметри необхідного обладнання, такого як калорифери, вентилятори, зволожуючі форсунки, та знехтувати деякими конструкторськими характеристиками, які можуть відрізнятися залежно від типу лісосушильної камери.

Моделювання зміни густини та в’язкості нафтової сировини при змішуванні

Розглянуто відхилення значень густини та в’язкості нафтових сумішей від розрахованих за правилом адитивності. Розроблено математичні моделі визначення даних властивостей сумішей різного складу з урахуванням групового складу вихідних компонентів. Встановлено, що для сумішей, які містять компоненти з великим вмістом алканів та малим вмістом аренів характерні екстремальні відхилення густини в бік максимуму та кінематичної в’язкості в бік мінімуму. Проведено перевірку створених моделей на адекватність та порівняння із існуючими методами опису фізико-хімічних властивостей нафти.