Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки

2015;
: стоp. 48-58
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.02.048
Надіслано: Квітень 04, 2015
Автори:
1
Дніпровська політехніка

Мета. Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у населених пунктах України є найбільш поширеними і затребуваними видами робіт із землеустрою. Для якісного їх виконання під час проектування меж земельної ділянки у містах на сучасному рівні необхідно користуватись актуальними топографічними планами масштабу 1:500. Для виконання тахеометричного знімання і геодезичного встановлення (відновлення) меж земельної ділянки створюється знімальна основа. Проміжок часу між двома видами цих робіт незначний. Також ці роботи можуть здійснюватись одночасно, якщо відведення земельної ділянки виконується на основі фактичного розміщення будівель, споруд, парканів тощо. Тахеометричне знімання і геодезичне встановлення меж виконується згідно з відповідними інструкціями. Вочевидь, що було б раціонально створену планову знімальну мережу для тахеометричного знімання використовувати і для геодезичного встановлення меж земельної ділянки. Так, постає задача створити одну планову знімальну мережу, яка б відповідала вимогам до точності чинних інструкцій щодо виконання вказаних робіт. Методика. Для вирішення наведеної мети виконано аналіз і порівняння вимог всіх чинних інструкцій щодо точності побудови знімальних мереж тахеометричного знімання й інструкцій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості). Також проаналізовані публікації науковців нашої та інших країн щодо цієї проблеми. Систематизовані вимоги до точності прокладання теодолітних ходів, побудови на топографічних планах жорстких контурів, будівель, споруд (наземних і підземних інженерних комунікацій, що особливо важливо у містах, де на забудованих територіях їх велика кількість). Результати. На основі аналізу нормативно-правових актів України визначено, що для тахеометричного знімання допускається спрощене вирівнювання теодолітних ходів без урахування похибок вихідних пунктів. Також допускається висячі теодолітні ходи до чотирьох сторін. Нічого не говориться про обчислення середньої квадратичної похибки точок висячого теодолітного ходу і врахування середніх квадратичних похибок точок основного теодолітного ходу. Встановлено також, що знімальну основу для тахеометричного знімання недоречно і, взагалі, не можна використовувати для геодезичного встановлення (координування) кутів поворотів меж земельної ділянки, оскільки це не дає можливості визначити координати точок кутів поворотів меж цих земельних ділянок з точністю, яка регламентована чинними нормативно-правовими актами України. Наукова новизна. За результатами виконаних досліджень сучасного стану порушеної проблеми розроблені пропозиції щодо послідовності її вирішення. Запропонований для використання “частково забутий”, класичний метод попереднього розрахунку точності елементів геодезичних мереж, дає можливість індивідуального підходу до розробки методики вимірів у кожному випадку спільного або окремого виконання робіт щодо тахеометричного знімання земельної ділянки і геодезичного встановлення її меж. Практична значущість роботи полягає у тому, що для двох видів робіт буде створюватись одна планова знімальна основа. У результаті цього координати точок кутів поворотів меж земельної ділянки і відповідно її площа будуть обчислюватись з точністю, яка відповідає чинним інструкціям, а у разі необхідності ще точніше.

 1. Брынь М. О. О параметрах кадастровой съемки городских объектов недвижимости / М. Брынь,
 2. П. Веселкин, В. Калгунов // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – Вип. І (21). – С. 271–272.
 3. Дешевая Д. А. Обоснование точности измерений углов и длин при определении координат углов поворотов границ земельного участка полярным способом / Д. А. Дешевая, В. В. Рябчій // Сборник научных трудов Международного форум-кон­курса молодых ученых “Проблемы недропользо­вания”. – СПб., 24–26 апреля 2013 г. – Ч. 1. – С. 152–154.
 4. Доскоч А. Точність визначення площ за плоскими прямокутними координатами / А. Доскоч, В. Тар­навський, В. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – Вип. І (19). – С. 107–114.
 5. Дутчин М. Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів / М. Дутчин, Т. Грицюк, І. Бі­да, М. Ничвид // Сучасні досягнення геоде­зичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – Вип. І (29). – С. 53–56.
 6. Дутчин М. Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів / М. М. Дутчин, Т. Ю. Грицюк, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда // Наук. вісник Ужгород. Ун-ту. Серія Географія. Землеустрій. Природокористування. – 2014. – Вип. 3. – С. 48–53.
 7. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р. № 56 із змі­нами, внесеними згідно з наказом Укргеодез­картографії від 27.07.1999 № 90. – К., 1999. – 156 с.
 8. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 р. № 376 із змінами, внесеними згідно з наказом Мініс­терства аграрної політики та продовольства України від 03.07.2013 р. № 405.
 9. Керівний технічний матеріал “Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)”, затверд­жений наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 02.02.1993 р. № 6. – Київ, 1993.
 10. Островський А. Л. Методи визначення допустимих параметрів геодезичної основи великомасш­таб­ного топографічного знімання / А. Л. Ост­ровсь­кий, О. І. Мороз, В. Л. Тарнавський // Вісник гео­дезії та картографії. – 2007. – № 6 (51). – С. 7–15.
 11. Порядок проведення інвентаризації земель, за­тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 513 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 154.
 12. Рябчий В. А. Влияние ошибок округления координат углов поворотов границ земельных участков на точность определения их площадей / В. А. Рябчий, В. В. Рябчий // Інженерна геодезія. – 2003. – Вип. 49. – С. 193–201.
 13. Рябчій В. А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами не­рухомості / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, О. Є. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та ви­робництва : зб. наук. пр. – Л., 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208.
 14. Рябчій В. А. Реконструкція геодезичних мереж міст / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип. ІІ. – С. 49–53.
 15. Тревого І. Реконструкція геодезичних мереж великих міст України / І. Тревого, В. Рябчій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Географія. Землеустрій. Природокористування. – 2014. Вип. 3. – С. 12–18.
 16. Craig Belle A. and Wahl Jerry L. Cadastral Survey Accuracy Standards / Surveying and Land Informa­tion Science. – Vol. 63. – № 2. – 2003. – P. 87–106.
 17. Section 1 – Introduction and Surveyor-General’s di­rections / Cadastral Surveys Guidelines. – Issue 6. – January 2008.
 18. Section 13 – Survey Accuracies / Cadastral Surveys Guidelines. – Issue 3.2. – July 2014.
 19. Standards and Guidelines for Cadastral Surveys Using Global Positioning System Methods / United State Department of Agriculture (Forest Service) and United State Department of Interior (Bureau of Land Management). – Ver. 1.0. – 09.05.2001. – 19 p.