Часткові випадки застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості

2016;
: стор. 90-99
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.01.090
Надіслано: Травень 11, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Актуальним є вирішення проблеми подолання впливу інфляційних процесів на визначення вартості нерухомості. Метою досліджень є виведення математичних залежностей для економіки України [МСО-1,2006; МСО-2,2006; НС-1,2003; НС-2,2004]. Методика. Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого доходу (дохідний підхід), застосовується для оцінки нерухомості, яку купують і продають з урахуванням її здатності приносити прибуток і спрямовану на визначення вартості нерухомості, як поточної вартості майбутніх доходів. Підхід ґрунтується на принципах очікування, попиту і пропозиції, заміщення. Дохідний підхід, як і порівняльний потребує наявності відповідних порівнювальних даних. При цьому предметом дослідження і аналізу є потенційний валовий дохід від здачі в оренду нерухомості; втрати від недоотримання орендних платежів; можливість отримання додаткового прибутку та операційні витрати. У цьому випадку вони повинні бути ринковим доказом рівня дохідності оцінюваної нерухомості. Результати. Виконані дослідження доводять важливість застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості. На прикладах доведена спроможність теоретичних досліджень. Аналізуючи математичні залежності, можна отримати темп зростання та інтенсивність чистого операційного доходу. Після цього, знаючи чисті орендні доходи, можливо розрахувати і валові доходи, тобто ставки орендної плати. Наукова новизна. Виконані дослідження доводять, що отримані математичні залежності повністю узгоджуються не тільки для випадків, коли інфляція має постійний, стабільний характер, але і для змінних інфляційних процесів економіки України. В наведених дослідженнях враховуються не просто номінальна ставка дисконтування, темп зростання вартості земельних ділянок і орендних ставок, а також їх різниці, які залишаються сталими для змінних інфляційних процесів. І тому, коли на перспективу прогнозується темп інфляції за роками, можна стверджувати, що отримані математичні залежності не будуть давати значних похибок. Практична значущість. В роботі виконано практичну реалізацію теоретичних розробок. Дослідження дають змогу отримати математичні залежності для отримання коректних і обґрунтованих характеристик об’єкта оцінки. Представлені у роботі дослідження можна застосовувати для більшості населених пунктів України з метою достовірного визначення ринкової вартості нерухомості методом прямої капіталізації доходів [Губар Ю., 2012, 2014, 2015].

 1. Міжнародні стандарти оцінки МСО-1. Ринкова вар­тість як база оцінки // Міжнародний комітет зі стандартів оцінки майна (IVSC), 2006 р.
 2. Міжнародні стандарти оцінки МСО-2. Загальні по­няття і принципи оцінки // Міжнародний комітет зі стандартів оцінки майна (IVSC), 2006 р.
 3. Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”; затверджений По­ста­но­вою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.
 4. Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна”; затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442.
 5. Губар Ю. Розробка підходів і методів кадастрової оцінки нерухомості населених пунктів / Ю. Гу­бар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – № ІІ (24) – 146–150.
 6. Перович Л. М. Оцінка нерухомості: навч. посіб. / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2010. – 296 с.
 7. Губар Ю. Вплив ринкових факторів на вартість зе­мель в локальних районах міста Львова  /  Ю. Гу бар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2008. – № ІІ(16) – С. 157–162.
 8. Харрисон Г. С. Оценка недвижимости: учеб. пособ. / Харрисон Генри; пер. с англ.  – М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994. – 231 с.
 9. Организация оценки и налогообложения недви­жимости / под ред. Джозефа К. Эккерта. – М.: Российское общество оценщиков, Академия оценки, Стар Интер, 1997. – Т. 1. – 382 с.; Т. 2 – 442 с.
 10. Организация оценки недвижимости / под общ. ре­д. Дж. К. Эккерта. – М.: РОО, 1999 – 325 с.
 11. Губар Ю. Реалізація моделі Інвуда в методиці ка­даст­рової оцінки об’єктів нерухомості / Ю. Губар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. –№ І(29) – С. 96–101.
 12. Губар Ю. Побудова моделі визначення ставки дис­конту методом ринкової екстракції / Ю. Губар // Геодезія, картографія та аерофотознімання. Міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2014. – № 80 – С. 133–136.
 13. Фишмен Дж. Руководство по оценке стоимости бизнеса / Дж. Фишмен, К. Уилсон, К. Гриффит. – М.: Квинто-Консалтинг, 2000. – 388 с.
 14. Jack P. Friedman, Jack C. Harris, J. Bruce Lindeman. Dictionary of Real Estate Terms.–Third Edition. Barron’s Educational Series, Inc. – New York, 2012.
 15. Jack P. Friedman, Nicolas Ordway. Income Property Appraisal and Analysis. – American Society of Appraisers. – Prentice Hall, New Jersey, 2013.
 16. The Appraisal of Real Estate. Twelfth Edition. – Chicago: Appraisal Institute, 2011. – 759 p.