оцінка нерухомості

Дослідження методів визначення зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості

TМета. Актуальним є вирішення проблеми розрахунку сукупного зносу об’єкта нерухомості, а особливо зовнішнього зносу, як мало дослідженого і описаного у наукових публікаціях. Недоліком існуючих методів (окрім методу парних порівнянь) визначення зовнішнього зносу є необхідність накопичення оцінювачем великої кількості даних продажу або оренди аналогічних об’єктів нерухомості, що у сучасних ринкових умовах України досить складно здійснити.

Застосування математичного апарата в методичному підході, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок

У даній роботі робиться спроба вирішення проблеми визначення ціни об'єкта нерухомості та коефіцієнтів корекції з використанням математичних формул. Використання для розрахунку вартості в експертній грошової оцінки сучасних математичних методів дозволяє подолати вплив суб'єктивізму оцінювача. Однією з основних цілей дослідження є ринковий аналіз нерухомості та розподіл витрат на створення системи вдосконалення нерухомості. Тільки проведений детальний аналіз впливу цих факторів дасть змогу оцінити достовірність реальних результатів.

 

Застосування багатовимірної моделі методу парних продаж для дослідження ринкової вартості об’єктів комерційної нерухомості на рівні обласного центру

Розглядається дослідження ринкової вартості об'єктів комерційної нерухомості на рівні обласного центру із застосуванням техніки розрахунку поправочних коефіцієнтів методом багатофакторної регресії.

Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції

Мета. Актуальною є проблема визначення ставки дисконту для кадастрової оцінки нерухомості населених пунктів. Ставка дисконту – найскладніша величина (характеристика), яка необхідна для визначення ринкової вартості нерухомості. Термін “ставка дисконту” (discount rate) визначила Американська спілка оцінювачів, як коефіцієнт, що його використовують для розрахунку поточної вартості грошової суми, яка буде виплачуватися у майбутньому. У випадку оцінки об’єктаа нерухомості ця ставка – це норма рентабельності на вкладений капітал.

Розрахунок частки землі в загальній вартості єдиного об’єкта нерухомості населених пунктів (на прикладі м. Львова)

Наведено результати досліджень розрахунку частки землі в загальній вартості єдиного об'єкта нерухомості у Львові. Доведено, що в населених пунктах необхідно виділяти містобудівні зони, в межах яких найбільш ймовірно частка землі в ринковій вартості єдиних об'єктів нерухомості зберігає інваріантність.

Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості

Мета. Актуальною є проблема використання методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості. Метою дослідження є побудова економіко-математичних моделей методами регресивного аналізу, що дасть змогу встановити не тільки найкращу оціночну модель для цієї конкретної вибірки, але й встановити принципи моделювання вартості об’єктів нерухомості на основі відомих цін аналогів. Реалізацію алгоритму регресивного аналізу необхідно розпочати з побудови матриці вибіркових парних коефіцієнтів кореляції.

Часткові випадки застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості

Мета. Актуальним є вирішення проблеми подолання впливу інфляційних процесів на визначення вартості нерухомості. Метою досліджень є виведення математичних залежностей для економіки України [МСО-1,2006; МСО-2,2006; НС-1,2003; НС-2,2004]. Методика. Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого доходу (дохідний підхід), застосовується для оцінки нерухомості, яку купують і продають з урахуванням її здатності приносити прибуток і спрямовану на визначення вартості нерухомості, як поточної вартості майбутніх доходів.

Застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання ринкової вартості нерухомості

Мета. Упродовж розвитку сучасних методів дистанційного зондування території населених пунктів актуальності набуває проблема застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання нерухомості. Аерознімання вже протягом кількох десятиліть є ефективним інструментом для виконання геодезичних робіт, геофізичних досліджень та проведення різних видів моніторингів. Сучасні технології створення топографічних та кадастрових планів ґрунтуються саме на використанні матеріалів цифрового аерознімання [Бурштинська Х., Станкевич С., 2013].