Стан і перспективи досліджень планів Львова

https://doi.org/10.23939/istcgcap2023.97.070
Надіслано: Квітень 12, 2023
1
Національний університет «Львівська політехніка»; ДНВП «Картографія»
2
Університет імені Яна Кохановського
3
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

Мета дослідження – визначення стану досліджень особливостей картографування та картографічних творів Львова і на цій основі – розроблення завдань з продовження таких досліджень на системній основі з використанням ГІС-технологій. Теоретичну та методологічну основу дослідження становили сучасні уявлення про значення карти як важливого документа геопросторової інформації та про картографію як важливий метод фіксування стану подій та явищ. Методологія дослідження базується на принципах історизму, об’єктивності, системності, усебічності. Використано методи структурно-функціонального та бібліографознавчого аналізу, аналітичний, порівняльного аналізу. Результати. Численні плани Львова здавна були об’єктами досліджень науковців і фахівців. Проведений аналіз виконаних раніше досліджень виявив поряд з очевидними здобутками, насамперед у картознавчому плані, певні прогалини. До сих пір відсутній повний перелік виданих і рукописних планів Львова, не всі періоди картографування міста вивчені належним чином. Геоінформаційні технології практично не застосовувались при аналізі планів. На початковому етапі перебуває дослідження точності планів Львова з допомогою ГІС-інструментарію. На основі вивчення стану досліджень планів міста запропоновано головні напрями системного вивчення картографічної спадщини Львова. Результатом картбібліографічного дослідження стане бібліографічний покажчик друкованих і рукописних планів Львова. Створенням бібліографічного покажчика літератури з історії картографування Львова завершаться історіографічні пошуки. Визначальний вплив на подальші дослідження планів матиме застосування геоінформаційних технологій. На часі створення геопорталу планів міста, на якому будуть представлені наявні друковані та рукописні плани, а також історичні плани-реконструкції. Геопортал стане якісним джерелом інформації про давні плани для проведення досліджень фахівцями різних галузей, а також виконуватиме важливу суспільну функцію зі збереження національної картографічної спадщини. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні головних напрямів системного вивчення планів міста Львова: картбібліографія, історіографія, створення геопорталу, використання геоінформаційних технологій. Практичну значущість результатів дослідження становить узагальнена інформація про вивчення картографічної спадщини Львова та її історіографія, місця зберігання давніх планів.

 1. Атлас українських історичних міст. Т. 1 : Львів. Наук. ред. М. Капраль. К. 2014. 96 с. + 36 карт. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/vi...
 2. Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие. Львов. 1956. 80 с.
 3. Гаврилова Э.С. Карта г. Львова и ее развитие. Львов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. Львов. 1956. 335 с.
 4. Ґруневег М. Опис Львова. Жовтень. 1980. № 10. С. 109-116.
 5. Ґудз І. М., Процик М. Т. Коротко про умовні позначення на старих картах міста Львова. Картографія та історія України: Зб. наук. пр. Львів; К.; Нью-Йорк. 2000. С. 48-53.
 6. Ґудз І. М., Процик М. Т. Умовні позначення на деяких картах Львова XVII—XVIII cт. Геодезія, картографія та аерофотознімання. 1999. Вип. 59. С. 63-68.
 7. Долинська М. Елементи картографічного методу дослідження у вступі до соціотопографії. Історичне картознавство України: Збірник наукових праць. Львів; К.; Нью-Йорк. 2003. С. 44-54.
 8. Долинська М. Історична топографія Львова XIV - XIX ст. Львів. 2006. 356 с.
 9. Долинська М. Маловідома літографічна карта Львова першої половини ХІХ ст. Історичне краєзнавство України. Збірник наукових праць. Львів. 2003. С. 266-270.
 10. Іваночко У., Лінда С. Карти і плани Львова як джерело для досліджень просторового розвитку міста у підавстрійський період (1772-1918 рр.). Історичне картознавство України. Збірник наукових праць. Львів-Київ-Нью-Йорк. 2004. С. 214-265.
 11. Ісаєвич Я. Найдавніший історичний опис Львова. Жовтень. 1980. № 10. С. 100-108.
 12. Кришталович У. Львів у картографічних джерелах XIV – середини XX ст.: LVIV IN CARTOGRAPHIC SOURCES FROM THE 14TH TO THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY, 2014
 13. Лінда С. М. Олешко О. П., Іваночко У. І. Дослідження територіального розвитку Львова австрійського періоду (1772–1918 рр.) на основі картографічного матеріалу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Львів. 2004. № 505: Архітектура. С. 127–141.
 14. Лісовська Є. Кадастрові карти як джерело до історії Галичини ХІХ ст.  Картографія та історія України: Збірник наукових праць, Львів-Київ-Нью Йорк. 2000. С. 245-251.
 15. Маркевич, О. Цінна знахідка [про план м. Львова і його передмістя, виготовлений у 1766 р. Ж. Десфілем]. Вільна Україна. 1959. 3 квіт.
 16. Мартинюк А., Тарас Я. Перший детальний план міста Львова. Народознавчі зошити. Львів. 2000. № 2. С. 365-370.
 17. Паславський І. Хто і коли заснував місто Львів? Вірогідні й невірогідні дати заснування столиці Галичини. Львів. 2010. 36+ІV с.
 18. Петришин Г. П. “Карта фон Міґа” (1779-1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини. Львів.  Видавництво Національного університету «Львівська політехніка. 2006. 290 с.
 19. Пластична панорама давнього Львова. Януш Вітвіцький (1903–1946). Будуємо інакше [спец. вид. до 100-річчя з дня нар. Я. Вітвіцького]. Львів. 2003. 38 с.
 20. Ровенчак І. Львів на найдавніших географічних картах. Вісник геодезії та картографії. 2013. № 2. С. 45-49.
 21. Сосса Р. Кадастровий план Львова 1849 року. Львів. 2021. 148 с., 65 іл. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21D...
 22. Сосса Р., Кришталович У., Шишка О. Картографічні видання Львова : Каталог виставки. Львів, 6-8 грудня 2016 р. Львів 2016.. 28 с.  
 23. Шишка О. В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.). Вісник геодезії та картографії. 2011. № 6. С. 42-46. file:///C:/Users/Admin/Downloads/vgtk_2011_6_14.pdf
 24. Шишка О. В. Картографування Львова (1582-1770 рр.). Вісник геодезії та картографії. 2011. № 4. С. 42-47.
 25. Шишка О. В.  Картографування Львова (1918-1944 рр.). Вісник геодезії та картографії. 2012. № 1. С. 44-47. file:///C:/Users/Admin/Downloads/vgtk_2012_1_10.pdf
 26. Czerner, O. Lwów na dawnej rycinie i planie. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1997. 133 s.
 27. Czerner O. Plan Lwowa Jeana Ignacego du Desfillesa z 1766 r. Kwartalnik Architekturyi Urbanistyki. Warszawa, 1998. T. 43. Z. 1-2. S. 112-119.
 28. Drexler, I. Wielki Lwów. Le Grand Leopol. Lwów. 1920. 68 s.
 29. Holubinka Yu., Nikulishyn V., Sossa R., Yurkiv M. Investigation of the accuracy of plans of Lviv in 1844 and 1932. Geodesy, cartography and aerial photography, 2018. Vol.88. P. 33-46. https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.02.033
 30. Laska W. Zur Geschichte der praktischen Geometrie in Polen. Österreichischen Zeitschrift für Vermessungswesen. № 7-10. 1907.
 31. Olszewicz B. Kartografia polska XV i XVI wieku: (Przegląd chronologiczno-bibliogr.). Lwów; Warszawa. 1930. T. 4. N. 31. S. 147-168.
 32. Olszewicz B. Kartografia polska XVII wieky: (Przegląd chronologiczno-bibliogr.). Lwów; Warszawa. 1931. T. 5. N. 36. S. 109-138.
 33. Olszewicz B. Kartografia polska XVIII wieku: (Przegląd chronologiczno-bibliogr.). 1932. N. 38/39, 40. S. 181-208, 245-310.
 34. Olszewicz B. Kartografia polska XIX wieku: (Przegląd chronologiczno-bibliogr.). Warszawa, 1998. T. 1, 2. 528 s
 35. Sawicki, L. Spis map archiwum wojennego w Wiedniu, odnoszących się do ziem Polskich. Przyczynki do Bibliografii Kartograficznej Ziem Polskich. Warszawa. 1921. 242 s.
 36. Sossa R. Lviv mapping in the Soviet-period. Geodesy, Cartography and Aerial Photography. 2020. Issue 91. P. 59-69. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.059
 37. Sossa R., Yurkiv M. Cartometric investigation of the accuracy Plan of Lviv 1894. Geodesy, Cartography and Aerial Photography. 2022. Issue 95. P. 94-102. https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.094
 38. Witwicki, J. Obwarowania śródmiescia Lwowa i ich przemiany do XVIII wieku Kwartalnik architektury i urbanistyki. Warszawa. 1971. T. XVI. S. 199-200.
 39. https://map.city-adm.lviv.ua/map/main#map=16//49.84627831272582//24.006800651550297&&layer=9635585433681688-0,100//12047211593411934-1,100
 40. https://uma.lvivcenter.org/uk/maps