Динаміка продуктивності лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів

2022;
: cc. 5 - 10
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Мета. Розробка конструкції та проведення аналітичних досліджень продуктивності лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів. Методика. Розглянуто математичну модель продуктивності та швидкості руху лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів, на основі якої побудовано номограму для визначення режимів його роботи. Побудовані залежності та аналіз отриманих результатів проводили за допомогою графічного редактора. Результати. Розроблено конструкцію та побудовано номограму для визначення режимів роботи лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів. Для обґрунтування його режимних параметрів проведено моделювання рівнянь 5 і 6 на ПЕОМ та побудовано номограму графічної залежності  продуктивності  $\mathit{q}$роз,  швидкості  руху ${\vartheta}$роз  від тривалості  t  роздавання  та  частоти  обертання конусно-лопатевого дозувального робочого органу, на основі якої можна узгодити продуктивність $\mathit{q}$  та швидкість  руху $\mathcal{Q}$роз лінійного  роздавача-дозатора  з  тривалістю  роздавання  t  та  частотою  обертання n конусно-лопатевого  дозувального  робочого  органу.  Аналіз  номографічної  залежності     показує,  що  зі збільшенням  продуктивності     $\mathit{q}$роз  лінійного  роздавача-дозатора  дисперсних  компонентів  за  різних  норм видачі  $\mathcal{Q}$д тривалість  t  роздавання  зменшується,  а  швидкість  його  руху ${\vartheta}$роз зі  збільшенням  фронту роздавання $\mathcal{L}$ф   зростає.  За максимальної  продуктивності  лінійного роздавача-дозатора   $\mathit{q}$роз  = 0,558  кг/с, норми  видачі  дисперсних  компонентів $\mathcal{Q}$д =  2,0  кг  та  фронту  роздавання      $\mathcal{L}$ф   =  1,2  м  швидкість  руху, тривалість роздавання і частота обертання конусно-лопатевого дозувального робочого органу   становлять, відповідно, ${\vartheta}$роз = 0,33 м/с, t = 3,5 с, n = 2,5 с-1.  Наукова новизна. Вперше одержані математичні залежності,які дають змогу узгодити продуктивність та швидкість руху лінійного роздавача-дозатора з тривалістю роздавання і частотою обертання конусно-лопатевого робочого органу за різних норм видачі дисперсних компонентів і фронту роздавання. Практична значущість. Одержані аналітичні дослідження продуктивності та швидкості руху лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів дозволили обґрунтувати його режимні параметри. Отримані результати можуть бути використані при проектуванні нового обладнання. 

 1. І. Г. Бойко, Скорик О. П., О. М. Русальов, Т. Г. Щур. Аналіз конструкцій дозаторів сипучих кормів безперервної дії і основні напрямки їх удосконалення // Механізація сільськогосподарського виробництва. 2004. Вип. 29. С. 347-350.
 2. Брагінець А. М. Сучасні енергозаощаджуючі технології приготування і роздавання кормів. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2010. Вип. 10. Т. 5. С. 18-27.
 3. Банга В. І., Банга Ю. В. Дослідження нерівномірності видачі комбікормів індивідуальним дозато- ром // Агроінженерні дослідження.  2013. № 17. С. 176-179.
 4. В. І. Банга, В. Т. Дмитрів, Ю. В. Банга. Стенд для експериментальних досліджень робочих органів індивідуального роздавача-дозатора комбікормів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. 2015.  Вип. 212/2. С.76-81.
 5. Банга В. І.,  Банга Ю. В. Аналіз існуючих теорій процесу роздавання і дозування сипучих кормів //Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2015. Вип. 45. Ч. II. С.124-129.
 6. Дозатор сипучих кормів:  патент 52059А Україна : МПК А01К 5/02. №2002010755. опубл. 16.12.2002 //Бюлетень. 2002. №12. 4 с.
 7. Степук Л. Я. Механизация дозирования в  кормоприготовлении. Минск : Ураджай, 1986. 152 с.
 8. Я. А. Кузьміч, Д. І. Верніков, Е. І. Ахмедов. Дослідження процесу індивідуальної видачі концент- рованих кормів коровам в умовах прив’язного утримання мобільними роздавачами з гвинтовим дозатором. // Механізація та електрифікація сільського господарства. К. : Урожай, 1993. С. 56-60.
 9. В. В. Семенцов, І. Г. Бойко. Експериментальна установка і методика дослідження процесу дозування концентрованих кормів гравітаційним дозатором. // Технічні системи і технології тваринництва, 2014. № 144. С. 7-11.
 10. E. M. Bodrova, W. Izdebski, V. M. Sinielnikov, J. Skudlarski, S. Zając. State and Perspectives of Milk Production in the Republic of Belarus in Comparison with the Condition of the Polish Dairy // TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. Vol. 15. № 1. Р. 3-8.
 11. V. Blodedov, P. Nosko, G. Boyko, P. Fil, M. Mazneva. Parameter optimization of dosator for technique culturs on the quantity intervals, close by to calculation // TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2013. Vol. 13. № . 4. Р. 18-24.