Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг

2016;
: pp. 148-155
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано суть терміна “ризик” та суміжних понять, запропоновано їх однозначне трактування. Розроблено класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати навчальний процес на всіх його етапах. Встановлено основні причини виникнення ризиків. Охарактеризовано небажані чинники, втрати і властиві їм ризики, а також можливий спосіб оцінювання ризиків комунікації під час надання освітніх послуг.

1. ISO/IEC Guide 51:2014 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards.

2. Быков A. A., Пор- фильев Б.Н. Об анализе риска, концепциях и классифи- кации рисков // Проблемы анализа риска. – 2006. – № 4. – С. 319–336.

3. Закон України “Про вищу освіту” Вер- ховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII.

4. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. – 1-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.

5. Леонтьев А. А. Деятельность общения как объект научного исследования // Психология общения. – М.: Смысл, 1999. — 365 с.

6. Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия / пер. с англ. А. Суворовой. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с.

7. Бойко Т. Г. Трактування і класифікація ризиків, що супро- воджують господарську діяльність / Т. Г. Бойко // Тех- нологічний аудит та резерви виробництва: журнал. – 2014. – № 1/5 (15). – С. 6–8.

8. Бойко Т. Г. Ризики харчового ланцюга біологічно активних добавок (на прикладі вітамінних додатків, що містять аскор- бінову кислоту) / Т. Г. Бойко, Х. І. Дух // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – Вип. 76. – С. 81–88.

9. Почепцов Г. Г. Соціальні комунікації і нові кому- нікативні технології / Г. Г. Почепцов // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 19–26.