навчальний процес

Гейміфікація в навчальному процесі: реаліз

У роботі представлено архітектуру системи освіти з гейміфікацією. Система оцінювання практичних знань і вмінь через гру розроблена для оптимізації навчального процесу та прояву творчого мислення учнів. Основна мета цієї системи – спростити та автоматизувати процес навчання в навчальних закладах

Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення.

Сучасний поступ електротехнічної освіти і науки у Національному університеті “Львівська політехніка”

Розглянуто основні тенденції і завдання, які покладено на колектив кафедри на сучасному етапі розвитку науки і освіти в Україні в рамках стратегічного плану розвитку Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка». Визначено важливість історичної спадковості освітньої і наукової діяльності кафедри, її співпраці з науковцями як вітчизняних, так й закордонних наукових установ, перспективи розвитку кафедри в найближчі роки.

Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі

Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk у процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.

Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова

Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів і інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. Показано шляхи вирішення цих проблем за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій і програмних продуктів (Power Point, VBA, Virtual Dub, Microsoft Mouse Mischief, Camtasia Studio, Moodle, Apple Podcasting, Skype, ooVoo, Open meeting і ін.). Оцінено ефективність їх застосування порівняно з традиційними методами навчання.

Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг

Проаналізовано суть терміна “ризик” та суміжних понять, запропоновано їх однозначне трактування. Розроблено класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати навчальний процес на всіх його етапах. Встановлено основні причини виникнення ризиків. Охарактеризовано небажані чинники, втрати і властиві їм ризики, а також можливий спосіб оцінювання ризиків комунікації під час надання освітніх послуг.

Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії

Проаналізовано зарубіжний досвід реформування юридичної освіти та визначено перспективи його реалізації в Україні. З’ясовано, що застосування міжнародного досвіду до навчального процесу стає особливо актуальним з розвитком постмодерну, коли суспільство переходить до нової історичної форми синтезу з державою. Розглянувши певні аспекти зарубіжного досвіду юридичної освіти, доведено, що це сприятиме активнішому запровадженню у вітчизняну юридичну практику цих розробок.

Проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі інформаційних та інтерперативних web-технологій

Подано проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі Web-технологій. Перевагою такої запропонованої моделі системи є інтеграція нормативних документів, що регламентують проведення навчального процесу у ВНЗ (навчальний план спеціальності, робоча програма дисципліни, навантаження викладача) з інформацією про дисципліни. Це формує цілісне уявлення користувача про навчальний процес та забезпечує єдину точку доступу до усієї інформації, пов’язаної з навчальним процесом.

Концептуальні засади та архітектура бази даних «Навчальні плани»

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних «Навчальні плани», призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database «Curriculum», which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.

Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем

Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету. This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed.