Аналіз методів і видів вимірювань у кваліметрії

2017;
: pp. 85-92
1
Газопромислове управління “Львівгазвидобування”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто й проаналізовано шляхи поєднання методології метрології та кваліметрії – наукової галузі, предметом вивчення якої є кількісне оцінювання якості продукції. З позиції сучасного розвитку світової метрології розглянуто види вимірюваних величин у кваліметрії та методи їх вимірювань. Розроблено концепцію вибору методів вимірювань величин у кваліметрії з урахуванням специфіки досліджуваних об’єктів та методику оцінювання точності отриманих результатів вимірювань, що істотно розширює можливості кваліметрії щодо забезпечення єдності вимірювань, підвищення точності та достовірності отриманих результатів вимірювань характеристик якості продукції.

1. Metrology and Quality Assurance in Industry 4.0: Jody Muelaner. An Introduction to Metrology and Quality in Manufacturing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.engineering.com /Advanced Manufacturing/ ArticleID/14896/An-Introduction-to-Metrology-and-Quality-in-Manufacturing.aspx. – Posted 10.05.2017.

2. Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM. A report prepared by the CIPM for the governments of he Member States of the Metre Convention. – Intergovernmental Organization of the Metre Convention, 2007. – 164 р. 

3. Куць В. Р. Кваліметрія: [навч. посіб.] / В. Р. Куць, П. Г. Столярчук, В. М. Друзюк. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 256 с.

4. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, № 1314-VІІ від 05.06.2014р./ Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. видво, 2014. – 28 с. – (Бібліотека офіційних видань). – (Закон України).

5. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (3rd edition – VIM3). – JCGM 200:2008 (E/F). – 90 р.

6. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державний стандарт України). 

7. Азгальдов Г. Г. Метрология и квалиметрия: вопросы идентификации / Г. Г Азгальдов, А. В. Костин // Мир измерений, 2010. – № 1. – С. 4–7.

8. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). – [Чинний від 2016-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2015. – 35 с. – (Національний стандарт України). 

9. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення: ДСТУ 2925-94. – [Чинний від 1996-01-01]. –К.: Держстандарт України, 1995. – 27 с. – (Державний стандарт України).

10. Методи та засоби визначення показників якості продукції: [навч. посіб.] / [Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук, Є. В. Походило та ін.] – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 292 с.

11. International Electrotechnical Vocabulary. Electrical and electronic measurements and measuring instruments. Part 311. General terms relating to measurements: IEC 60050-300:2001. – [Execute Date: 2001-07-31]. – Publisher: International Electrotechnical Commission (IEC). – Publication Date:
2001-07-01. – 257 p. – (International standard).

12. Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995). – ISO/IEC Guide 98-3:2008. – 120 р.

13. Точність (правильність) і прецизійність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення: ДСТУ ГОСТ IСO 5725-1:2005 (ГОСТ ІСO 5725-1:2003, IDT). – [Чинний від 2005-30-12]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. –29 с. – (Національний стандарт України).

14. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підруч. для вузів в 2-х т.] / [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; за ред. професора Б. І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005. – Т. 2. Вимірювальна техніка. – 656 с.