метрологія

METHODS OF MACHINE LEARNING IN MODERN METROLOGY

In the modern world of scientific and technological progress, the requirements for the accuracy and reliability of measurements are becoming increasingly stringent. The rapid development of machine learning (ML) methods opens up perspectives for improving metrological processes and enhancing the quality of measurements. This article explores the potential application of ML methods in metrology, outlining the main types of ML models in automatic instrument calibration, analysis, and prediction of data.

CALIBRATION METHODS OF INDUSTRIAL ROBOTS

Robotization is one of the crucial directions of modernizing today's industrial production. Robotic systems offer solutions to many different challenges. However, their implementation is constrained by limited accuracy, which is inferior to conventional machine tools. A way to improve industrial robots' accuracy is to calibrate them, i.e., eliminate factors that affect accuracy by refining the mathematical models for software correction of manufacturing and assembly errors, as well as elastic and thermal deformations.

Комп’ютерний засіб імітансного контролю об’єктів кваліметрії

Розглянуто варіант побудови комп’ютерного вимірювального засобу для конт- ролю об’єктів, що характеризуються багатьма параметрами.

The variant of construction of computer measuring mean has been is considered. The very means controls the objects that are characterized by lots of parameters.

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

У статті розглядаються основні проблеми методології оцінювання якості вимірювань у контексті із впровадженням у метрологічну практику Міжнародного словника метрології VIM 3. Наведено узагальнене означення поняття “якість вимірювання”  - ступінь, до якого сукупність характеристик вимірювання (засобів вимірювань, методу і методики вимірювань, умов вимірювання і стану єдності вимірювань), задовольняють вимоги вимірювальної задачі щодо точності вимірювання, техніки безпеки, екологічних та інших чинників.

Аналіз шкал вимірювань

Розглянуто й проаналізовані основні питання теорії та принципи систематизації типів шкал вимірювань. Розглянуто види властивостей емпіричних об’єктів та особливості їх прояву і відповідні їм шкали вимірювань. Вибір і використання тієї чи іншої шкали і, відповідно, методики вимірювання залежить від виду вимірюваної величини та способу отримання вимірювальної інформації, тобто способу порівняння розмірів величин.

Метрологія, кваліметрія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика

Розглянуто й проаналізовані основні проблеми розвитку кваліметрії. Обґрунтовано використання в теорії та практиці кваліметрії концептуального поняття “кваліметричні вимірювання” як одного із видів вимірювань, що дозволяє поєднати методологію кваліметрії та метрології, істотно розширити можливості кваліметрії щодо достовірності й точності отриманих оцінок якості продукції. Розглянуто і проаналізовано основні завдання кваліметрії з оцінювання якості вуглеводневих газів. 

Аналіз методів і видів вимірювань у кваліметрії

Розглянуто й проаналізовано шляхи поєднання методології метрології та кваліметрії – наукової галузі, предметом вивчення якої є кількісне оцінювання якості продукції. З позиції сучасного розвитку світової метрології розглянуто види вимірюваних величин у кваліметрії та методи їх вимірювань.

Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології

Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.