Метрологія, кваліметрія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика

2015;
: pp. 5-21
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Газопромислове управління “Львівгазвидобування”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто й проаналізовані основні проблеми розвитку кваліметрії. Обґрунтовано використання в теорії та практиці кваліметрії концептуального поняття “кваліметричні вимірювання” як одного із видів вимірювань, що дозволяє поєднати методологію кваліметрії та метрології, істотно розширити можливості кваліметрії щодо достовірності й точності отриманих оцінок якості продукції. Розглянуто і проаналізовано основні завдання кваліметрії з оцінювання якості вуглеводневих газів. 

1. Азгальдов Г. Г. Квалиметрия – наука об измерении качества / Г. Г. Азгальдов, А. В. Гличев, З. Н. Крапивенский // Стандарты и качество. – 1968. – № 1. – С. 34–40.

2. Райхман Э. П. Взаимосвязи метрологии и квалиметрии / Э. П. Райхман, Г. Г. Азгальдов // Измерительная техника. – 1970. – № 1. – С. 92–94. 

3. Шишкин И. Ф. Теоретическая метрология: учебник для вузов / И. Ф. Шишкин – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 492 с.

4. Азгальдов Г. Г. Метрология и квалиметрия: вопросы идентификации / Г. Г Азгальдов, А. В. Костин // Мир измерений, 2010. – № 1. – С. 4–7. 

5. Кириллов А. И. Метрология и квалиметрия: непростые отношения // Капитал страны [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: //www. kapital-rus. ru /articles /article /176138 (дата обращения 17. 06. 2015 г.). 

6. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення: ДСТУ 2925-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 27 с. – (Державний стандарт України).

7. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К. : Держстандарт України, 2008. – 35 с. – (Державний стандарт України).

8. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM-3). JCGM 200:2008 (E/F). – 90 р.

9. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, №1314-VІІ від 05. 06. 2014р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 28 с. – (Бібліотека офіційних видань). – (Закон України).

10. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681- 94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державний стандарт України).

11. Точність (правильність) і прецизійність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення: ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005. – [Чинний від 2005-30-12]. – К.  Держспоживстандарт України, 2006. – 21 с. – (Національний стандарт України).

12. Мотало В. П. Проблеми метрологічного забезпечення кваліметричних вимірювань / В. П. Мотало // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Вип. 68. – С. 190–195.

13. Мотало А. В. Аналіз основних проблем теорії кваліметричних вимірювань / А. В. Мотало, В. П. Мотало // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2011. – № 1. – С. 60–64.

14. Берка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы / К. Берка. – М. : Прогресс, 1987. – 320 с.

15. Пфанцагль И. Теория измерений / И. Пфанцагль. – М. : Мир, 1976. – 166 с.

16. Трэвис Дж. LabVIEW для всех. Дж. Трэвис. – Третье изд., перераб. и дополн. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 880 с.

17. Евдокимов Ю. К. LabVIEW для радиоинженеров: от виртуальной модели до реального прибора: Практическое руководство для работы в програмной среде LabVIEW / Ю. К.  Евдокимов – М. : ДМК Пресс, 2007. – 400 с.

18. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмогоров. – М. : Наука, 1981. – 543 с.

19. Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман. – М. : Издательство стандартов, 1973. – 172 с.

20. Стадник Б. І. Методика оцінювання якості природного газу як джерела енергії / Б. І. Стадник, В. П. Мотало, А. В. Мотало // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 4. – С. 56–61.

21. Мотало В. П. Використання методології багатовимірного шкалювання у кваліметричних вимірюваннях / В. П. Мотало // Метрологія та прилади. – 2012. – № 3. – С. 61–66.

22. Davison Mark L. Multidimensional scaling / Mark L. Davison. – Minnesota: University of Minnesota, 1987. – 254 р. 

23. Пустыльник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений / Е. И. Пустыльник. – М. : Наука, 1968. – 288 с. 24. Мотало В. П. Аналіз точності визначення рівня якості продукції з використанням віртуальної міри якості продукції / В. П. Мотало // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – Вип. 73. – С. 100–110.

25. Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних: ДСТУ ISO 6974-2:2007. – [Чинний від 2008-10-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 21 с. – (Національний стандарт України).

26. Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу: ДСТУ ISO 6976:2009. – [Чинний від 01-01-2011]. – К. :  Держспоживстандарт України, 2010. – 48 с. – (Національний стандарт України).

27. ГОСТ 20060-83. Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 16 с.

28. Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы: ГОСТ 22387. 2-97. – [Дата введения 01. 01. 88]. – М. : Издательство стандартов, 1987. – 14 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).