Підвищення точності вимірювання активної потужності за значною реактивною складовою навантаження створенням середньої точки шунта

2018;
: pp. 76-81
1
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
2
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Розглянуто широкосмуговий ватметр прохідної потужності з корекцією похибки від власного споживання для вимірювання активної потужності на фоні великих реактивних складових у радіочастотному діапазоні. Об’єктами досліджень є електромагнітні елементи (дроселі/трансформатори), що працюють на високих частотах до одиниць мегагерців і мають сильно спотворені форми сигналів. Описані особливості побудови вхідної ланки ватметра прохідної потужності із середньою точкою шунта. Наведено формули розрахунку активної потужності з урахуванням впливу реактивної складової шунта. Здійснено моделювання вхідної ланки ватметра прохідної потужності, що містить середню точку шунта, створену додатковим резистивним подільником.

1. Вдовиченко А. В. Підвищення точності вимірювання активної потужності при значній реактивні складовій / А. В. Вдовиченко, Ю. М. Туз // Інформаційні системи, механіка та керування: наук.-тех. Зб.. – Київ: НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».– 2017. – № 17. – С. 12–18.

2. Туз Ю. М Структурные методы повышения точности измерительных устройств. – К.: Вища шк., 1976 – 256 с.

3. Патент на корисну модель UA №94816, Ватметр змінного струму / Туз Ю. М., Архіпова А. О.; МПК (2014.01), G01R 21/00.

4. Патент на корисну модель UA №94817, Ватметр змінного струму / Туз Ю. М., Архіпова А. О., Артюхова Ю. В., Вдовиченко А. В.; IPC (2014.01), G01R 21/00.

5. Tuz Y. M., Oulianova A. A., Arkhipova A.O. Wideband wattmeter of transfer power without self consumption error // Electrotechnic and computer systems. – 2012. – No. 06 (82). – Р. 150–153.