Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

2022;
: cc. 10 - 19
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

  1. Ансофф И. (2005). Стратегическое управление / [пер. с англ.]. Москва: Экономика.
  2. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 (2005)/ за ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 616 с.
  3. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. (2005). Планування діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури. 255 с.
  4. Кахович Е. А., Кахович Ю. А. (2014). Стратегічне планування та управління в роботі юридичних служб суб’єктів господарювання. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадсь- кого. Серія: Юридичні науки. № 1. 113 с.
  5. Федоркіна М. С. (2007). Резерви конкурентоспроможності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. С. 96–101.
  6. Штапова И. С., Мельников В. В. (2014). Генезис понятия “стратегическое планирование” // Совре- менные проблемы науки и образования, № 6. С. 19–24.
  7. Дубовик А. (2019). Вовлеченность персонала как основной фактор успеха при внедрении лин- менеджмента. Управление персоналом, № 02. С. 20–37.
  8. Ивахнов А. (2019). Стратегическая сессия как элемент корпоративной культуры. Управление персо- налом, № 03. С. 18–25.