УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У КЛІНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ

2019;
: pp. 16-22
1
Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Сучасна  медицина,  на  жаль,  не  позбавлена  помилок.  Тому  існує  ймовірність  непередбачуваних ускладнень,  встановлення  неправильного  діагнозу ,  а  як  наслідок  –  некоректне  лікування.  Розв’язуючи  різні  медичні завдання (збирання  інформації  щодо  хворого,  діагностика,  вибір  тактики  рішення),  лікар  стикається  із  проблемою прийняття рішень, до того ж постійно зростають вимоги до точності діагнозу і його достовірності, інакше кажучи, до його істинності.  Науковий  підхід  є  основним  інструментом  у  процесі  пошуку  істини,  і,  отже,  під  час  прийняття  рішень. Відповідно  до  сучасної  моделі  прийняття  клінічного  рішення  компетентність  лікаря  визначається  знанням  механізмів захворювань  і  клінічним  досвідом,  умінням  оцінювати  і  використовувати  у  практиці  наукову  інформацію.  Клінічна лабораторна  діагностика  –  це  особлива  індустрія  надання медичних  послуг. На  результатах  лабораторного  обстеження пацієнта ґрунтується близько 80 % інформації, необхідної клініцисту для підтвердження чи встановлення діагнозу. 

Стратегія розвитку клінічної лабораторної діагностики повинна підпорядковуватися загальній концепції розвитку охорони  здоров’я  та  її  діагностичній  доктрині.  Йдеться  про  послідовну  структуризацію  високотехнологічного виробництва, що охоплює клінічно й економічно обґрунтовані дії з відповідними організаційними рішеннями, штатним і матеріальним оснащенням, уніфікованою документацією. Управлінські рішення в медицині можуть істотно впливати і на загальний фінансовий  стан  медичного  закладу ,  результати  показників  лікувально-профілактичного  процесу,  і  на життя багатьох пацієнтів та працівників. Управлінська робота обов’язково пов’язана з прийняттям рішень, адже це вибір певної дії  із  безлічі  можливих  варіантів.  Необхідність  прийняття  рішень  є  обов’язком  у  діяльності  менеджера  з  управління організацією, починаючи від формулювання цілей і завершуючи їх досягненням. 

[1]  Y.  Antonova,  V.  Moskovsky,  “Research  into  the feasibility  of  using  decision  support  systems  in  medicine. Analysis of shortcomings and approaches to their elimination”, Sc. Journ. “ScienceRise”, vol. 11, no. 6, pp. 49–52, 2015.

[2]  T.  Shevchenko,  P.  Polushkin,  Organization  of laboratory  work  with  the  quality  management  system  of laboratory  research,  Dnipropetrovsk  National  University, Ukraine: 2016. 

[3]  V.  Kiselev,  O.  Kovalenko,  O.  Yakovenko, “Information  system  for  decision  making  support”,  Internat. Sc. Journ. “Internet science”, vol. 28, no. 6, pp. 45–59, 2017.

[4] HL7 XML Implementable Technology Specification for  Vers.3  Composite  Mess.  [Online].  Available: ftp://ftp.ihe.net/ International,Europe,HL7%20V2.5,Version%203%20Ballot%20Cycle%204%20-

[5] I. Laprun, “The effectiveness of the implementation of  medical  information  systems”,  PC  Week  Doctor  ,  no.  1, March 2008. 

[6]  V.  Pyshchikov,  Y.  Mazepa,  Y.  Yashchenko, “Features  of  decision-making  by  managers  in  health  care”, Bull. problems of biology and med., no. 2, pp. 301–305, 2015.

[7]  I.  Sydorko,  R.  Baіtsar,  “Providing  quality  of clinical-diagnostic  laboratory  activity”, Meas.  equipment  and metrology, vol. 79, no. 2, pp. 53–59, 2018.

[8]  ISO  EN  ISO  15189:  2015  Medical  Laboratories. Requirements  for  quality  and  competence  (ENISO 15189:2012, IDT). 

[9]  P.  Bidyuk,  O.  Gozhii,  L.  Korshevniuk,  Computer Decision Support Systems, Kyiv, Ukraine, 2010.

10]  V.  Simankov,  “Systemic  Approach  to  the Development of Medical Decision Support Systems”, News of Higher  Educational  Establishments,  North  Caucasian  reg. Techn. Sc., no. 1, pp. 29–36, 2010.