ВПЛИВ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ НА МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ДВОКОЛЬОРОВОЇ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ

2019;
: pp. 39-45
1
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Київ
2
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Київ

Досліджено  методичні  похибки  двокольорової  компенсаційної  та  класичної  енергетичної  й спектрального відношення пірометрії випромінювання під впливом змінних випромінювальних характеристик металевих сплавів. Випромінювальні характеристики кількісно оцінено за допомогою середнього рівня випромінювальної здатності та коефіцієнта  селективності. Середніми (настроювальними)  значеннями цих параметрів  вибрано  такі, що  відповідають вольфраму в вакуумі за температури 1600 К (за довжин хвиль 0,7 та 0,9 мкм), а діапазони їх змін – відповідно до умов в металургійних  печах  та  в  агрегатах. Відповідно  до  настроювальних  значень  випромінювальних  характеристик  введено поправки  в  математичні  моделі  класичної,  а  також  двокольорової  компенсаційної  пірометрії  випромінювання  і розраховано  методичні  похибки.  На  основі  аналізу  математичних  моделей  методів  пірометрії  випромінювання встановлено  закономірності  впливу  середнього  рівня  випромінювальної  здатності  та  коефіцієнта  селективності  на методичні  похибки.  На  відміну  від  класичної  пірометрії  випромінювання,  методичні  похибки  двокольорової компенсаційної  термометрії  практично  не  залежать  від  коефіцієнта  селективності.  Це  є  перевагою  двокольорової компенсаційної  термометрії  та  дає  змогу  мінімізувати  похибки  безконтактних  вимірювань  температури  металевих сплавів,  вкритих  прозорими  та  напівпрозорими  оксидними  плівками,  які  спричиняють  істотні  зміни  коефіцієнта селективності. Визначено відхилення середнього рівня випромінювальної здатності від настроювального, за яких модулі методичних похибок двокольорової компенсаційної термометрії не перевищують 1,0 % та 0,5 %. Вони становлять ±0,042 та ±0,020, відповідно. У металургії найпоширеніший комплексний вплив випромінювальних характеристик на методичні похибки  оптичної  термометрії.  Тому,  залежно  від  співвідношення  випромінювальних  характеристик,  змінюватиметься співвідношення  похибок  досліджених  методів.  Визначено  функціональну  залежність  коефіцієнта  селективності  від середнього рівня випромінювальної здатності, за якої похибки всіх розглянутих методів рівні. Під комплексним впливом середнього  рівня  випромінювальної  здатності  та  селективності  її  спектрального  розподілу  похибки  двокольорової компенсаційної  пірометрії  випромінювання  менші  від  похибок  класичної  інфрачервоної  енергетичної  пірометрії випромінювання, а також термометрії спектрального відношення відповідно в 1,04–1,26 та 1,21–1,57 разу. 

[1]  Л.  Ф.  Жуков,  и  Д.  А.  Петренко, “Влияние селективности  теплового  излучения  металлических сплавов на методические погрешности их классической и двухцветовой компенсационной   термометрии”, Промышленная теплотехника, т. 39, № 1, с. 79–83, 2017.

[2]  Z.  Zhang,  B.  Tsai,  and  G.  Machin,  Radiometric temperature measurements.  II Applications. Burlington, USA: Academic Press, 2010. 

[3] В. Н. Снопко, Основы методов пирометрии по спектру теплового излучения. Минск, Беларусь: Институт физики им. Б. И. Степанова НАНБ, 1999.

[4] Н. Є. Гоц, Л. А. Назаренко, та М. М. Микийчук, “Розвиток  багатоканальної  термометрії  за  випроміненням для  реалізації  багатосмугових  та  тестових  методів вимірювання  температури”,  Український  метрологічний журнал, № 4, c. 64–67, 2016.

[5] W. F. Gale, and T. C. Totemeier, Smithells Metals Reference Book  (8-th edition). Burlington, USA: Butterworth-Heinemann, 2004.