температура

Оптимізація теплової підсистеми термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Похибка вимірювання температури газових потоків контактними методами складається із двох основних складових: 1) похибки, що виникає в процесі вимірювання фізичної величини, в яку перетворена температура (похибка засобів вимірювання); 2) похибки, що виникає в процесі перетворення температури у вимірювану фізичну величину з допомогою термоперетворювача (ТП). Ця складова похибки має повністю тепловий характер і визначається умовами теплового балансу між досліджуваним газовим потоком і ТП та має найбільший вплив на загальну похибку вимірювання.

ELECTRICAL PROPERTIES OF TI-CU-CO-SI HIGH-ENTROPY ALLOY

To study the metrological characteristics, there were studied manufactured based on the Ti-Cu-Co-Si alloy, obtained by quenching from the melt, the sensitive element of the resistance thermotransducer. The instability of its metrological characteristics as a function of temperature up to 350 oC and operation time up to 3000 hours was investigated; it does not exceed 0.025% under the worst operating conditions. In addition, the methodological error of measurement caused by heating of the sensitive element by the measuring current was examined.

Оптимізація процесу епоксидування пальмової олеїнової кислоти для одержання поліолів

За допомогою методу крутого сходження (методу RSM) на основі трирівневого трифакторного експерименту (CCD) проведено оптимізацію процесу епоксидування. З метою визначення оптимальних умов реакції для отримання поліолів вивчено відгук відносного вмісту оксирану (%RCO). Прогнозоване значення моделі (85 %) відмінно узгоджувалось з експериментальним значенням (81 %).

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

Analysis of environmental hazard parameters of the workplaces in steel plants in Nigeria

The steel plant’s workplace environmental hazard parameters in Ilorin, Nigeria was evaluated using response surface methodology (RSM). Three environmental parameters (illumination, temperature and noise level) were measured. The data obtained were compared with the Occupational Safety and Health (OSHA) standard for the workplace environment.  Based on the preliminary analysis of the workplace environment, five variables (No. of lightings, no. of windows, no. of machines, no. of workers and age of machines) were considered as input parameters.

TWO-COLOR COMPENSATIVE THERMOMETRY WITH CORRECTED ADJUSTMENT USING NONLINEARITY EQUATION OF EMISSIVITY SPECTRAL DISTRIBUTION

The article is directed on metrological characteristics increase and extension of the optical thermometry field of use, including two-color compensative thermometry with a priori averaged adjustment. The investigations have been performed for the tungsten. This metal studied in thermometry and metal optics has tabulated quantitative estimations of emissivity which are similar to the most widespread in metallurgy iron-carbon alloys.

Визначення статичної характеристики іридійродієвих чутливих елементів високотемпературних термоперетворювачів

Для підвищення потужності і коефіцієнта корисної дії газових турбін і двигунів внутрішнього згоряння при забезпеченні їх високої надійності необхідно вимірювати температуру газів та її розподіл в камерах згоряння. Значення цих температур можуть перевищувати 1800 °С в окислювальному середовищі. Тому при створенні конструкцій тeрмопeрeтворювачів для вимірювання в таких складних умовах особливу увагу необхідно звернути на вибір термометричних матеріалів.

ТЕРМОМЕТРІЯ: ВІД МАТЕРІАЛУ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА – ДО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

В статті проведено аналіз джерел нестабільності метрологічних та експлуатаційних характеристик первинних термоперетворювачів, який показав, що в напружених термоелектродах густина потоків тепла та електричного струму залежить не лише від градієнта температури і електричного потенціалу, а й від градієнта механічних напружень. Також залежною від градієнта механічних напружень є і контактна різниця потенціалів.

Математичне моделювання теплопередавальної системи конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А

Розроблено математичну модель та відповідну структурну схему конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А у вигляді системи взаємозв'язаних теплообмінників. Поєднані між собою конвективні поверхні нагріву розглядаються як конвективна теплопередавальна система парового котла. Отримані результати моделювання конвективної теплопередавальної системи дозволяють виконувати режимні розрахунки залежності температурного і теплового режиму поверхонь нагріву від зміни вхідних температур теплоносіїв, відносних змін витрати теплоносіїв, а також площі поверхонь нагріву.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.