температура

Оптимізація процесу епоксидування пальмової олеїнової кислоти для одержання поліолів

За допомогою методу крутого сходження (методу RSM) на основі трирівневого трифакторного експерименту (CCD) проведено оптимізацію процесу епоксидування. З метою визначення оптимальних умов реакції для отримання поліолів вивчено відгук відносного вмісту оксирану (%RCO). Прогнозоване значення моделі (85 %) відмінно узгоджувалось з експериментальним значенням (81 %). Встановлено, що всі параметри (температура, молярне співвідношення мурашиної кислоти до олеїнової кислоти та пероксиду водню до олеїнової кислоти) мали суттєвий вплив на хід реакції епоксидування (р < 0,05).

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

Analysis of environmental hazard parameters of the workplaces in steel plants in Nigeria

The steel plant’s workplace environmental hazard parameters in Ilorin, Nigeria was evaluated using response surface methodology (RSM). Three environmental parameters (illumination, temperature and noise level) were measured. The data obtained were compared with the Occupational Safety and Health (OSHA) standard for the workplace environment.  Based on the preliminary analysis of the workplace environment, five variables (No. of lightings, no. of windows, no. of machines, no. of workers and age of machines) were considered as input parameters.

TWO-COLOR COMPENSATIVE THERMOMETRY WITH CORRECTED ADJUSTMENT USING NONLINEARITY EQUATION OF EMISSIVITY SPECTRAL DISTRIBUTION

The article is directed on metrological characteristics increase and extension of the optical thermometry field of use, including two-color compensative thermometry with a priori averaged adjustment. The investigations have been performed for the tungsten. This metal studied in thermometry and metal optics has tabulated quantitative estimations of emissivity which are similar to the most widespread in metallurgy iron-carbon alloys.

Визначення статичної характеристики іридійродієвих чутливих елементів високотемпературних термоперетворювачів

Для підвищення потужності і коефіцієнта корисної дії газових турбін і двигунів внутрішнього згоряння при забезпеченні їх високої надійності необхідно вимірювати температуру газів та її розподіл в камерах згоряння. Значення цих температур можуть перевищувати 1800 °С в окислювальному середовищі. Тому при створенні конструкцій тeрмопeрeтворювачів для вимірювання в таких складних умовах особливу увагу необхідно звернути на вибір термометричних матеріалів.

ТЕРМОМЕТРІЯ: ВІД МАТЕРІАЛУ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА – ДО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

В статті проведено аналіз джерел нестабільності метрологічних та експлуатаційних характеристик первинних термоперетворювачів, який показав, що в напружених термоелектродах густина потоків тепла та електричного струму залежить не лише від градієнта температури і електричного потенціалу, а й від градієнта механічних напружень. Також залежною від градієнта механічних напружень є і контактна різниця потенціалів.

Математичне моделювання теплопередавальної системи конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А

Розроблено математичну модель та відповідну структурну схему конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А у вигляді системи взаємозв'язаних теплообмінників. Поєднані між собою конвективні поверхні нагріву розглядаються як конвективна теплопередавальна система парового котла. Отримані результати моделювання конвективної теплопередавальної системи дозволяють виконувати режимні розрахунки залежності температурного і теплового режиму поверхонь нагріву від зміни вхідних температур теплоносіїв, відносних змін витрати теплоносіїв, а також площі поверхонь нагріву.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.

Методика визначення часу термічної реакції термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Температура  газових  потоків  є важливим параметром технологічного процесу, визначає кількісні і якісні показники вихідного продукту, наявність браку, стан технологічного обладнання, а також безпеку функціонування процесу. Тому вимірювання її  необхідно проводити неперервно, з високою точністю, невеликою інерційністю і високою надійністю, оскільки інформативний сигнал про значення температури використовується в інформаційно-вимірювальних системах та автоматичних системах контролю та регулювання.

ВПЛИВ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ НА МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ДВОКОЛЬОРОВОЇ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ

Досліджено  методичні  похибки  двокольорової  компенсаційної  та  класичної  енергетичної  й спектрального відношення пірометрії випромінювання під впливом змінних випромінювальних характеристик металевих сплавів. Випромінювальні характеристики кількісно оцінено за допомогою середнього рівня випромінювальної здатності та коефіцієнта  селективності.