Деякі підходи до віскозиметричного дослідження хітозану в розчині оцтової кислоти

2016;
: сс. 135 – 139
Автори: 
Valentina Chernova, Angela Shurshina, Elena Kulish and Gennady Zaikov

Bashkir State University 32, Zaki Validi str., 450074 Ufa, Russia

Проаналізовані деякі способи оцінки значення характеристичної в'язкості хітозану. Показано, що метод Іржака і Баранова для оцінки поточного значення характеристичної в'язкості дає можливість адекватно оцінювати конформаційний стан клубка макромолекул і його ступінь набухання.

[1] Vikhoreva G. and Galbraikh L.: Plenki i Volokna na Osnove Hitozana [in:] Skryabin K., Vikhoreva G. and Varlamov V. (Eds.), Hitin i Hitozan: Poluchenie, Svoistva i Primenenie. Nauka, Moskwa 2002, 254-279.
[2] Ageev E., Kotova S., Sorikova E. et al.: Vysokomol. Soed., 1996, 38A, 323.
[3] Larionova A., Zhuravleva E., Kil’deeva N. et al.: Proc. Vth Int. Conf. “Modern Perspectives in Chitin and Chitosan Studies’. Vseros. Nauchn-Issld. Inst. Rybnogo Hoziastva i Okeanografii, Moskwa 1999, 272.
[4] Mukhina V., Pastukhova N., Semchikov Yu. et al.: Vysokomol. Soed., 2001, 43A, 1797.
[5] Illarionova E., Kalinina T., Chufarova T. et al.: Khim. Volokna, 1995, 6, 18.
[6] Dash M., Chiellini F., Ottenbrite R. and Chiellini E.: Progr. in Polym. Sci., 2011, 36, 981.
[7] Rafikov S., Budtov V. and Monakov Yu.B.: Vvedenie v Phyziko-Khimiyu Rastvorov Polimerov. Khimiya, Moskwa 1978.
[8] Nud’ga L., Plisko E. and Danilov S.: Zh. Obshei Khim., 1971, 41, 2555.
[9] Tverdokhlebova I.: Konformatziya Macromolecul (Viskozimetricheskiy Metod Otzenki). Khimiya, Moskwa 1981.
[10] Fuoss R.: J. Polym. Sci., 1948, 3, 603.
[11] Baranov V., Brestkin Yu., Agranova S. et al.: Vysokomol. Soed., 1986, 28B, 841.
[12] Pavlov G., Gubarev A., Zaitseva I. et al.: Zh. Prikl. Khim., 2007, 79, 1423.
[13] Huggins M.: J. Am. Chem. Soc., 1942, 64, 2716.
[14] Kraemer F.: Ind. & Eng. Chem. Res., 1938, 30, 1200.
[15] Tsvetkov V., Eskin V. and Frenkel C.: Struktura Macromolecul v Rastvorah. Nauka, Moskwa 1964.
[16] Nud’ga L., Petrova V., Bochek A. et al.: Vysokomol. Soed., 1997, 39, 1232.
[17] Gamzazade A., Sklar A., Pavlova S. et al.: Vysokomol. Soed., 1981, 23, 594.
[18] Kulish E., Chernova V., Vildanova R. et al.: Vestnik Bashkir. Univ., 2011, 16, 339.
[19] Morris G., Castile J., Smith A. et al.: Carbohydrate Polymers, 2009, 76, 616.
[20] Tanford Ch.: Fizicheskaya Khimiya Polymerov. Khimiya, Moskwa 1964.
[21] Kuzina L., Murzagildina A., Chernova V. et al.: Vestnik Bashkir. Univ., 2012, 17, 902.
[22] Kuzina L., Murzagildina A., Mudarisova R. et al.: Vestnik Bashkir. Univ., 2012, 17, 25.