Випуск 10, Номер 2, 2016

У цьому номері

(19 статей)
Olga Staroverova, Svetlana Karpova, Alexey Iordanskii, Anatoliy Olkhov, Anatoliy Khvatov, Alexandru Mihai Grumezescu, Natalia Kildeeva, Marina Artsis and Gennady Zaikov
сс. 150 – 158
Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Volodymyr Donchak, Olga Budishevska, Olena Kudina, Olena Khomenko, Khrystyna Harhay, Volodymyr Samaryk and Stanislav Voronov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.159
сс. 159 – 172
Oleg Budnik, Anatoliy Budnik, Valentin Sviderskiy, Kristina Berladir and Pavel Rudenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.241
сс. 241 – 246