Структурна конформація матриці політетрафлуоретиленових композитів

2016;
: сс. 241 – 246
Authors: 

Oleg Budnik, Anatoliy Budnik, Valentin Sviderskiy, Kristina Berladir and Pavel Rudenko

Oleg Budnik-1, Anatoliy Budnik-2, Valentin Sviderskiy-3, Kristina Berladir-2 and Pavel Rudenko-2

  1. Belgorod State Technological University of V. Shukhov; 46, str. Kostyukova, 308012 Belgorod, Russia;
  2. Sumy State University; 2, str. Rimsky-Korsakov, 40007 Sumy, Ukraine;
  3. National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 37, Pobedy Ave., 03056 Kyiv -56, Ukraine; berladirkristina@yandex.ua

Показано підвищення фізико-механічних властивостей та структуруючої активності політетрафлуоретилену як матриці композитів внаслідок механічної активації. Визначено режими роботи механоактиваційного обладнання, за яких експлуатаційні властивості ПТФЕ є максимальні. Вперше виявлено вплив технології механічної активації на структурну перебудову та зміну морфології і надмолекулярної структури ПТФЕ.

[1] Mashkov Y., Ovchar Z., Surikov V. and Kalistratova L.: Kompozitsionnyye Materialy na Osnove Politetraftoretilena. Strukturnaya modifikatsiya. Mashinostroyeniye, Moskva 2005.
[2] Belyy V. and Pleskachevskiy Y.: Metallopolimernyye Systemy. Znaniye, Moskva 1982.
[3] Skaskevich A .: PhD thesis, Minsk 2000.
[4] Avdeychik S.: Tribokhimicheskiye Tekhnologii Funktsional'nykh Kompozitsionnykh Materialov. GGAU, Grodno 2007.
[5] Pleskachevskiy Y. and Kudina E.: Polikomtrib-2009. Bulgaria, Gomel 2009, 6.
[6] Manson J. and Sperling L .: Polimernye Smesi i Kompozity. Khimiya, Moskva 1979.
[7] Lipatov Y.: Fizicheskaya Khimiya Polimerov. Khimiya, Moskva 1977.
[8] Budnik O.: Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2014, 2, 116.
[9] Budnik O., Sviderskiy V. Berladir K. et al.: Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2014, 4, 10.
[10] Malkin A., Kiselev M., Klyuev V. et al.: Rus. J. Phys. Chem. A, 2011, 9, 1528.
[11] Buznik V., Fomin V., Alkhimov A. et al.: Metallpolimernye Nanokompozity. Izd-vo SO RAN, Novosibirsk 2005.
[12] Vinogradov A.: Thesis for Doctoral Degree, Gomel 1993.
[13] Okhlopkova A., Vinogradov A. and Pinchuk L.: Plastiki, Napolnenye Ultradispersnymi Neorganicheskimi Soyedineniyami. IMMS NANB, Gomel 1999.
[14] Budnik O. Berladir K. and Budnik A.: Conf. “Progressivnyye Tekhnologii i Protsessy”, Russian Federation, Kursk 2014, 99.
[15] Chvalun S.: Priroda, 2001, 1, 1.
[16] Boldyrev V.: Uspekhi Khimii, 2006, 75, 203.
[17] Vnutskikh J., Fedorov A., Chekryshkin Y. et al.: Khimiya v Interesakh Ustoichivogo Razvitiya. 2001, 9, 612.
[18] Buznik V., Mikhalin I., Semyannikov P. et al.: Rus. Chem. J., 2004, 12, 695.
[19] Marega C., Marigo A., Garbuglio C. et al.: Macromol. Chem., 1989, 190, 1425.
[20] Oshima A, Ikede S., Seguch T. and Tabata Y.: Radiat. Phys. Chem., 1997, 49, 279.
[21] Oshima A, Ikede S., Seguch T. and Tabata Y.: Radiat. Phys. Chem., 1997, 49, 581.
[22] Budnik A., Berladir K., Sviderskiy V. et al.: East.-Eur. J. Ent. Techn., 2014, 2/11, 9.
[23] Dekhant I., Dants R., Kymmer V. and Shmolke R.: Infrakrasnaya Spektroskopia Polymerov. Khymiya, Moskva 1976.
[24] Buznyk V. and Ignatieva L.: Rus. Chem. J., 2008, 3, 139.
[25] Ignatieva L., Tsvetnykov A., Livshits A. et al.: J. Str. Chem., 2002, 1, 69.
[26] Blanchet T. and Peng Y.: Lubrication Eng., 1996, 6, 489.
[27] Ignatieva L., Kuryaviy V., Tsvetnikov A. et al.: J. Phys. Chem. Solid., 2007, 5-6, 1106.
[28] Ignatieva L., Kuryaviy V., Tsvetnikov A. and Bouznik V.: Proc. 7th Int. Conf. “Solid State Chemistry”, Czech Republic, Pardubice 2006, 51.